Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 19/01/2024, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã tiến hành tổng kết tình hình kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) và tình hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sự phối hợp của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố. Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra: Tình hình phát triển của khu vực KTTT, HTX của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.