Hoạt động LM HTX và thành viên

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã trong hoạt động Marketing và bán hàng, từ ngày 12/01/2024 đến 17/01/2024, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Tổ chức Programma Uitzending Managers (PUM), là tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Quốc tế của Hà Lan để thực hiện các hoạt động tư vấn, tập huấn nâng cao năng lực cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh các nội dung về tìm kiếm thị trường, marketing và bán hàng.

Trên cơ sở Chương trình phối hợp giữa hai bên, tổ chức PUM đã cử ông Michiel Charles Mattern đến từ Hà lan, là chuyên gia trong lĩnh vực Marketing và bán hàng đến trực tiếp làm việc với các hợp tác xã và làm giảng viên tập huấn cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.