Hoạt động LM HTX và thành viên

Thực hiện Công văn số 466/BTĐKT-NV ngày 24/11/2023 của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Trị về việc Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Ngày 11/01/2024, tại hội trường Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đông Thanh, Khối thi đua các hợp tác xã nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Về dự Hội Nghị, có đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện Chi nhánh liên minh Hợp tác xã các huyện, thành phố, thị xã và các ngành, cùng đại diện của các Hợp tác xã thuộc khối thi đua các Hợp tác xã nông nghiệp.