Hoạt động LM HTX và thành viên

Ngày 10/01/2024, tại hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023 và ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua các Hợp tác xã Phi Nông nghiệp.

Tham dự Hội Nghị có lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và đại diện 38 đơn vị là thành viên của Khối thi đua các Hợp tác xã Phi nông nghiệp năm 2023. Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động thi đua từng bước đổi mới; công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục có nhiều khởi sắc.