Cơ quan ban hành: Chính phủ

Tổng số: 20
67/TB-VPCP
Ban hành: 04-03-2022
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012
105/NQ-CP
Ban hành: 09-09-2021
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
1328/QĐ-TTg
Ban hành: 23-07-2021
Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
45/2021/NĐ-CP
Ban hành: 31-03-2021
Thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
340/QĐ-TTg
Ban hành: 12-03-2021
Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
167/QĐ-TTg
Ban hành: 03-02-2021
Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025
1804/QĐ-Ttg
Ban hành: 13-11-2020
Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
70-KL/TW
Ban hành: 09-03-2020
Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Số 107/2017/NĐ-CP
Ban hành: 15-09-2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
105/QĐ-TTg
Ban hành: 24-01-2017
Quyết định về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Trang:[1]2
 
 
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 23
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606