Nghị quyết: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đăng ngày: (01-06-2021);
 vca.org.vn/upload/file/2020.12.22-nghi-quyet-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lmhtxvn-lan-thu-vi-nhiem-ky-2020-2025.pdf