Kế hoạch làm việc với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể các huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể các xã, phường, thị trấn năm 2021
Đăng ngày: (01-06-2021);
vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/KH-100_2021_1.PDF