Trang chủ  Thông báo
Trích Thông báo kết luận của Phó chủ tịch thường trực Hà Sỹ Đồng tại phiên họp Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị ngày 5/3/2020
Đăng ngày: (20-05-2020); Số lượt đọc: 585
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT) đã chủ trì phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCĐ KTTT tỉnh năm 2020.
Phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh năm 2020
 Sau khi nghe lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh (cơ quan thường trực BCĐ KTTT tỉnh) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và chương trình công tác trọng tâm năm 2020; ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ KTTT tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn phòng UBND tỉnh, Trưởng, Phó BCĐ KTTT các huyện, thành phố, thị xã; Tổ trưởng và thư ký Tổ giúp việc. Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ KTTT tỉnh đã có kết luận tại Thông báo số 26/TB/UBND, ngày 12 tháng 3 năm 2020.

Ban biên tập bản tin kinh tế hợp tác trích đăng phần kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2020 và đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT các cấp, các Sở, ban ngành liên quan và các huyện, thành phố, thị xã cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Liên minh HTX tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch chương trình làm việc của BCĐ KTTT tỉnh với BCĐ KTTT các huyện, thành phố, thị xã; chủ động làm việc với BCĐ KTTT các xã, phường, thị trấn và tổ chức các diễn đàn, đối thoại chính sách theo từng nhóm ngành nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tư vấn, hướng dẫn giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn trong quá trình chỉ đạo, nhất là việc xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới, xây dựng HTX điển hình tiên tiến.

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã tổ chức đánh giá kết quả xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX kiểu mới và xây dựng chương trình tổng kết tuyên dương HTX đạt tiêu chí HTX điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT: tuyên truyền, phổ biến pháp luật thành viên, người lao động (Luật lao động, an toàn lao động, đóng bảo hiểm …); tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ HTX, tổ trưởng, tổ phó THT; tư vấn, hướng dẫn triển khai tốt chính sách hỗ trợ KTTT như xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học công nghệ, thành lập mới HTX, liên hiệp HTX và các chính sách khác liên quan.

- Phối hợp với BCĐ các huyện, thành phố, thị xã phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trong khu vực kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã. Lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu trình UBND tỉnh tổ chức tuyên dương, khen thưởng trong dịp Tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tiếp tục kêu gọi các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp kinh phí xây dựng công trình “Hợp tác xã với Bác Hồ” do Liên minh HTX Việt Nam phát động đạt chỉ tiêu đề ra.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn BCĐ KTTT tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp các ngành xây dựng Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2030 trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2020 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc đăng ký, cấp giấy phép hoạt động của các HTX sau chuyển đổi; UBND các xã, phường, thị trấn chứng thực hoạt động của THT theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp các ngành và địa phương rà soát các văn bản, chính sách hỗ trợ HTX, nghiên cứu đề xuất chỉnh sửa, ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển HTX phù hợp thực tế, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển kinh tế tập thể.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

- Chủ trì phối hợp Liên minh HTX tỉnh, Sở Công thương và các ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá xây dựng HTX kiểu mới, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoàng hóa nông sản.

- Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành cấp tỉnh hướng dẫn về điều kiện, tiêu chí thụ hưởng chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng HTX, Liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp. Tiếp tục triển khai tốt chính sách thu hút cán bộ qua đào tạo về làm việc tại các HTX nông nghiệp.

- Chủ động kiểm tra chất lượng tiêu chí 13 ở các xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu có 80% xã đạt tiêu chí nông thôn mới có HTX kiểu mới.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn các HTX xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm hàng hóa, tổ chức tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho các HTX có mô hình sản xuất công nghệ cao.

5. Sở Tài chính:

Chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí (phần ngân sách tỉnh đảm bảo) hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế theo Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017-2020.

6. Sở Công thương:

Chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công hỗ trợ các HTX, THT đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới máy móc thiết bị trong sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, tham gia các hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị kết nối cung cầu. Phối hợp Liên minh HTX tỉnh tiếp tục vận động các HTX tham gia đấu thầu quản lý chợ nông thôn phù hợp với quy định của UBND tỉnh; xây dựng chính sách chiến lược xúc tiến thương mại cho sản phẩm chủ lực của tỉnh.

7. Sở Giao thông vận tải:

Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động các HTX ô tô đúng theo Luật HTX năm 2012.

8. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Trị:

Đánh giá lại tình hình hoạt động của các quỹ tín dụng, tạo điều kiện bổ sung vốn hoạt động cho các quỹ tín dụng hoạt động đảm bảo hiệu quả.

9. Các Sở, ban ngành đoàn thể liên quan:

Chăn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật HTX năm 2012, tích cực phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, tổ chức xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, HTX trong lĩnh vực mình phụ trách.

10. Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh:

Tích cự tham mưu BCĐ KTTT triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2020, thường xuyên báo cáo tình hình và kết quả thực hiện về cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo KTTT tỉnh.

11. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực hỗ trợ tuyên truyền phố biến Luật HTX năm 2012, Nghị định về Tổ hợp tác và các văn bản pháp luật liên quan gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phù hợp với tái cơ cấu kinh tế. Tổ chức đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước với các HTX, thành viên HTX và các thành phần kinh tế khác liên quan trên phương tiện thông tin đại chúng.

12. UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT cấp huyện, chỉ đạo hướng dẫn kiện toàn Ban chỉ đạo KTTT cấp xã, phường, thị trấn.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bản chất, vai trò vị trí của HTX trong xây dựng phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới cho các ban ngành đoàn thể, các HTX, thành viên và người lao động trên địa bàn.

- Tổ chức hội thảo, đối thoại trực tiếp các HTX, THT, UBND các xã, phường, thị trấn nhằm tìm ra giải pháp chung thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể mà trọng tâm là HTX nông nghiệp gắn gắn với quá trình tái cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

- Nghiên cứu, lồng ghéo các chương trình, dự án đầu tư để xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho khu vực kinh tế tập thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp các ngành liên quan tổ chức tư vấn, hướng dẫn quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của các HTX nông nghiệp.

Các thành viên BCĐ, UBND các huyện, thành phố, thị xã định kỳ 6 tháng/lần báo cáo kết quả hoạt động về Ban chỉ đạo KTTT tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để nắm bắt kịp thời và chỉ đạo hoạt động.

Trên đây là trích đăng phần kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Ban biên tập
File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 252
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606