Đơn đăng ký thành viên liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Trị

TÊN ĐƠN VỊ .............           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


ĐƠN XIN GIA NHẬP THÀNH VIÊN

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH QUẢNG TRỊ

 

           Kính gửi:   Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng trị

 

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt nam, Điều Lệ, Nghị quyết Liên minh Hơp tác xã tỉnh Quảng trị và Quy chế hoạt động của chi nhánh thành viên Huyện ………….

Chúng tôi tán thành Điều lệ, nội quy, quy chế đã quy định và xin tự nguyện viết đơn xin gia nhập thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng trị.

1. Thông tin chung

- Tên gọi HTX, Tổ hợp tác đầy đủ........................................................................

 - Tên viết tắt  ........................................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ...................................................................................................

- Số điện thoại.............................. Email...............................................................
       Năm thành lập HTX, THT...................................................................................

- Số giấy phép hoạt động :…………………………….........................................
        Ngày cấp………............nơi cấp………………….............................................

- Tên giao dịch tại ngân hàng của HTX:……………………………………........

- Số tài khoản………………………………….. tại ngân hàng …………….......

2. Thông tin cơ bản của HTX, Tổ hợp tác

2.1 - Tổng tài sản:.......................triệu đồng;  Vốn Lưu động ............. triệu đồng;

- Tổng vốn Điều lệ HTX.............triệu đồng;Tổng Vốn góp thành viên:......đồng;

2.2 - Thành viên HTX:

- Tổng số thành viên HTX: ……………… thành viên.

+ Tổng số lao động thường xuyên trong HTX……… người, Trong đó;

+ Số TV trong HDQT:  ……người; (Trong đó: Lđ trực tiếp… người; LĐ gián tiếp …. người).

+ Số thành viên trong BKS: ………..người (Trong đó: LĐ trực tiếp……. người; LĐ gián tiếp ……. người).

+ Số thành viên giúp việc cho HTX: ……. Người ( Trong đó: Kế toán …............. người; các bộ phận khác…... người)

2.3– Dịch vụ HTX: Tổng số dịch vụ của HTX: ……….. dịch vụ, kể tên các dịch vụ của HTX.

……………………………………………………………………………….....

……………………………………………….....................................................

………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………......

Khi trở thành thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, chúng tôi hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, quy chế hoạt động và sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Chấp hành và Thường trực Liên minh.

                                                       ...................Ngày......... tháng .........năm .....

                                                                        TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                   CHỦ TỊCH
Các bài viết khác

 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 262
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606