Kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND huyện Triệu Phong về tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện và Kết luận số 1063-KL/HU ngày 31/3/2023 của Huyện ủy Triệu Phong tại Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX về sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 12/7/2017 của Huyện ủy khóa XIX thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về “ Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Triệu Phong đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Với lợi thế về đồng ruộng, kinh nghiệm canh tác, sự chủ động của các Hợp tác xã (HTX), sự chỉ đạo của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, Vụ Đông Xuân 2022-2023, trên địa bàn huyện Triệu Phong đã tổ chức sản xuất cánh đồng lớn ở 55 HTX với diện tích hơn 1.900 ha. Các HTX đã sản xuất đồng bộ một giống, một vùng, một thời gian, một quy trình, nhờ thực hiện các biện pháp kỹ thuật đã giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế so với sản xuất thông thường với các Giống lúa chủ lực như: HC95, HN6, Đài thơm 8, Thiên ưu 8, Bắc thơm 7, ST25… Đây là cơ hội để định hướng phát triển cây lúa trở thành sản phẩm hàng hoá chủ lực của địa phương, tạo điều kiển liên doanh liên kết với các doanh nghiệp.