Thông báo

Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Kinh tế tập thể tỉnh (BCĐ KTTT) đã chủ trì phiên họp của BCĐ KTTT tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác trọng tâm của BCĐ KTTT tỉnh năm 2020.