HTX Dịch Vụ Điện Quật Xá
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: Cam Thành – Cam Lộ