HTX Dịch Vụ Điện Tân Tường
Đăng ngày: (10-06-2008);
Điạ chỉ: Cam Thành – Cam Lộ