HTX vận tải ô tô Vĩnh Linh
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: Đường. Lê Duẩn  ( Nam Hải ) TT. Hồ Xá