Quỹ TDND Trường Sơn
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: Phường 1 - Thị xã Đông Hà