Quỹ TDND Năm Sao
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: 121 Hàm Nghi- ĐHà 
Điện thoại: 858988