Quỹ TDND Bến Quan
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: TT. Bến Quan - Vĩnh Linh 
Điện thoại: 822221