Công ty TNHH Đông Giang
Đăng ngày: (11-06-2008);

Người đại diện: Hoàng Kim Thế

Chức vụ: GĐ

Điện thoại: 851576 - 913499056

Ngành nghề kinh doanh: XD gthông, dd, tlợi, n­ớc.Vận tải hàng hóa .