HTX Thuỷ Sản Tân Thuận
Đăng ngày: (10-06-2008);
Địa chỉ: Vĩnh Thái - Vĩnh Linh