HTX Thủy sản Vịnh Mốc (Xa bờ)
Đăng ngày: (10-06-2008);

Địa chỉ: Vĩnh Thạch - Vĩnh Linh