HTX Quang Hải
Đăng ngày: (10-06-2008);

Địa chỉ: Vĩnh Quang -Vĩnh Linh