Thông báo về việc đăng ký tham gia tập huấn năm 2008
Đăng ngày: (10-06-2008);

Kính gửi: Các Đơn vị/doanh nghiệp, Doanh nhân

Thực hiện Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/08/2004 của Thủ tướng chính phủ và chương trình phát triển doanh nghiệp năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc trợ giúp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý các doanh nghiệp và nhân doanh; nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cũng như về số lượng doanh nghiệp trong toàn tỉnh để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Hiệp hội DN nhỏ &vừa tỉnh Quảng Trị thực hiện kế hoạch, khảo sát nội dung chương trình để tập huấn cho DN nhỏ&vừa trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia tập huấn theo các chuyên đề nêu ở phần sau và lập danh sách đăng ký, cử cán bộ tham gia tập huấn gửi về Hiệp hội DN tỉnh, theo địa chỉ:Ban phát triển DN - Hiệp hội DN nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị (Đường Lý Thường Kiệt - Phường 5 - Đông Hà - Quảng Trị)

Các lớp tập huấn sẽ được tổ chức bắt đầu từ tháng 3/2007 cho đến 30/12/2007. Mỗi khoá học được tổ chức từ 3 đến 5 ngày.

Thời gian và địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể cho từng khoá tập huấn.
Kinh phí: Tài liệu, giảng viên, nước uống được hỗ trợ, các chi phí khác (ăn ở, đi lại) học viên tự túc.
Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp hợp tác và gửi danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn sớm để chúng tôi lập kế hoạch thực hiện có hiệu quả.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: KT.chủ Tịch

- Như trên; PHó chủ Tịch

- Lưu Ban PTDN;

- Lưu VT.