Hỏi : Hội có thể có những hoạt động kinh doanh không ? Hỏi : Hội có thể có những hoạt động kinh doanh không ?
Đăng ngày: (10-06-2008);
Theo nghị định 88, Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Đáp: Theo nghị định 88, Hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Một tổ chức phi lợi nhuận là một tổ chức được điều hành bởi một ban quản lý tình nguyện, những người đặt tiêu chí làm việc không phải vì lợi nhuận. Các tổ chức theo loại hình này được gọi là thuộc về phi lợi nhuận, hay nói cách khác, họ không thuộc chính phủ (khối nhà nước) mà cũng không thuộc khối kinh doanh (tư nhân)

Kinh phí hoạt động của hội thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trong trường hợp hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. Việc hỗ trợ ngân sách Nhà nước cho hội được thực hiện theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày 29/01/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ chức chính trị, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đối với hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.