Nghị định của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Đăng ngày: (10-06-2008);

Nghị định này quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và việc đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.