Quyết định của bộ tài chính số 61/2006/qđ-btc ngày 02 tháng 11 năm 2006 về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Đăng ngày: (10-06-2008);