Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị
Đăng ngày: (31-12-2021);
vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/qd_phe_duyet_dieu_le_lmhtx_quang_tri.pdf