QUỸ HỖ TRỢ HTX TỈNH QUẢNG TRỊ, SAU 5 NĂM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
Đăng ngày: (03-08-2016);
Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 17/03/2009 theo Quyết định số 425 của UBND tỉnh; với chức năng , nhiệm vụ chính là hỗ trợ thêm nguồn lực tài chính cho khu vực kinh tế tập thể gồm các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh - hỗ trợ dịch vụ;

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng Trị được thành lập ngày 17/03/2009 theo Quyết định số 425 của UBND tỉnh; với  chức năng , nhiệm vụ chính là hỗ trợ thêm nguồn lực tài chính cho khu vực kinh tế tập thể gồm các Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh - hỗ trợ dịch vụ; áp dụng tiến bộ và chuyển giao công nghệ phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại trong các THT, HTX đầu tư mạnh vào những dự án có tính đột phá về nông nghiệp, nông thôn, nông dân; tạo thêm công ăn việc làm cho xã viên và người lao động. Cùng với HTX góp phần xây dựng mô hình HTX kiểu mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong những năm qua, với phương châm hoạt động “không vì mục đích lợi nhuận”, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX, THT tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để tổ chức, mở rộng thêm nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ có hiệu quả, kịp thời, trợ giúp cho các thành viên, người lao động trong THT, HTX. Tin thần hợp tác, tương trợ, gắn kết giữa xã viên với xã viên, giữa xã viên với THT, HTX bằng các hoạt động tổ chức thực hiện các dịch vụ như cung ứng vật tư nông nghiệp, làm đất, thu hoạch… tiến tới nâng cao tính trách nhiệm trong phạm vi nội bộ THT, HTX. Thông qua những hoạt động hỗ trợ vốn vay, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh còn gián tiếp vào việc góp phần tăng việc làm, giảm thất nghiệp, thoát nghèo đối với thành viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể nói riêng, của người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng trị nói chung.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ, Liên minh HTX tỉnh, tuân thủ sự phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể các cấp, đã tạo điều kiện cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh từng bước ổn định về tổ chức bộ máy và quy chế điều hành, quản lý quỹ. Từ năm 2011 đến nay, với vốn ban đầu từ ngân sách tỉnh là 10 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh còn vận động thêm nguồn vốn góp từ 46 HTX, 02 THT tham gia làm thành viên với số tiền góp vốn là 480 triệu đồng. Hiện tại, vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tăng lên 13 tỷ đồng; Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã thẩm định, xét duyệt và quyết định cho vay với 94 dự án, với số vốn vay giải ngân khoảng 23 tỷ đồng. Có 62 HTX, 02 THT tham gia thành viên Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Qua khảo sát, đánh giá định kỳ của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX cho thấy rằng, nhu cầu về vốn vay trong 345 HTX và 7.500 THT trên địa tỉnh Quảng Trị hiện nay là rất lớn; Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh chỉ mới tập trung hỗ trợ vốn vào lĩnh vực đầu tư tài sản cố định trong dịch vụ thu hoạch, cày đất, chăn nuôi, thủy sản;  đáp ứng nhu cầu bức thiết về vốn cho cơ sở kinh tế hợp tác, hợp tác xã đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với mức cho vay vốn còn hạn chế. Tóm lại, từ năm 2011 đến nay, nhóm cho vay chủ lực của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX là đầu tư, cải tiến công nghệ gặt đập, cày bừa phục vụ sản xuất nông nghiệp gồm 77 dự án chiếm 82%. Ngoài ra, các dự án phục vụ lĩnh vực chăn nuôi; nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; cao su; khai thác đá; dịch vụ môi trường… các hoạt động HTX kinh doanh theo hướng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp chiếm 12% trên tổng số dự án cho vay của Quỹ.

Với lãi suất cho vay có hoàn lại vốn gốc của Quỹ HTX áp dụng theo quy định, bằng 60% lãi suất tín dụng đầu tư do Bộ Tài chính ban hành tại thời điểm cho vay. Theo đó, từ cuối năm 2015 đến nay lãi suất áp dụng tại Quỹ là 0,43%/tháng, tương đương 5,16%/năm; thời hạn cho vay tối đa 3 năm và kỳ hạn trả nợ 3 đến 6 tháng. Từ các dự án tham gia vay vốn, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã chứng minh được các dự án vay vốn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất có hiệu quả; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn; giải phóng lao động thủ công, đặc biệt là giải phóng sức lao động nữ; đáp ứng kịp thời tính thời vụ nông nghiệp. Đồng thời, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX còn góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới; tạo mối quan hệ giữa xã viên và hợp tác xã được gắn bó thông qua các dich vụ hỗ trợ; mối quan hệ, liên kết giữa hợp tác xã, tổ hợp tác và Liên minh HTX tỉnh ngày càng gắn bó hơn.

Kết quả là, đã tạo thêm việc làm mới cho gần 1.000 lao động, cải thiện thu nhập cho hàng trăm hộ gia đình. Một số HTX có dự án vay vốn hiệu quả và trả nợ tốt như: HTX Cam An- Cam Lộ với 2 dự án mua máy cày và 1 dự án mua máy gặt; HTX Triệu Thuận-Triệu Phong với 2 dự án mua máy gặt; HTX Quang Hạ - Gio Linh với 2 dự án mua máy gặt và 1 dự án mua máy cày; HTX Tiến Phát với 3 dự án thu mua, chế biến thủy sản; HTX Thống Nhất với 3 dự án chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp với quy mô lớn… Đây là các HTX có khả năng tốt về tổ chức sản xuất, có phương án vay vốn có tính khả thi cao, sát đúng với thực tiễn; bên cạnh đó, các HTX này còn nhận được sự tư vấn, hướng dẫn của cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh về kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, kỹ năng thiết lập hồ sơ vay vốn và xây dựng những chiến lược định hướng phát triển bền vững HTX; từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trên thị trường, tạo niềm tin, uy tín để tiếp cận với các nguồn vốn của các các Tổ chức tín dụng khác.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi theo đúng tính chất và quy mô hoạt động của mình, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh sẽ tích cực tạo sự liên kết với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu ra, đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp để tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn cho các HTX sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Tạo sự kết nối giữa Quỹ HTX Trung ương với các HTX trên địa bàn tỉnh để các HTX có dự án với nguồn vốn lớn được tiếp cận, vay vốn từ kênh này. Thực tế, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã  tư vấn lập dự án kinh doanh để HTX Thống Nhất- Cam Lộ được tiếp nhận nguồn vốn vay ưu đãi dài hạn này là 2,7 tỷ đồng; đang tiếp tục kết nối cho một số HTX khác có dự án khả thi được vay nguồn vốn lớn từ Quỹ HTX Trung ương đối với các dự án lớn, mang tính sản xuất công nghiệp.

Mặt khác, Hội đồng quản lý Quỹ hiện đang cùng với Ban điều hành, quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX từng bước hoàn thiện quy trình vay vốn theo hướng đơn giản hoá thủ tục, đảm bảo tuân thủ các quy định chung; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động quỹ. Tóm lại, sau 5 năm thành lập, hoạt động và phát triển; Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã khẳng định vai trò, sự cần thiết và tính hiệu quả trong phát triển kinh tế tập thể; góp phần xây dựng nông thôn mới và ngày càng gần gũi, thật sự trở thành một người bạn đồng hành, một chỗ dựa đáng tin cậy của các HTX, THT trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức sản xuất và phát triển các ngành nghề, kinh doanh dịch vụ../.

Lê Quốc Khánh - Giám đốc Quỹ phát triển HTX