Quỹ tín dụng nhân dân tổ chức đại hội thường niên năm 2013
Đăng ngày: (24-03-2014);
Thực hiện kế hoạch của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị từ ngày 17/2/2014 đến ngày 4/3/2014 toàn bộ Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiến hành Đại hội thường niên nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân năm 2013 và đề ra phương hướng năm 2014

        Thực hiện kế hoạch của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị từ ngày 17/2/2014 đến ngày 4/3/2014 toàn bộ Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiến hành Đại hội thường niên nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân năm 2013 và đề ra phương hướng năm 2014. Đến nay, toàn tỉnh có 11 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 21 xã, phường, thị trấn, với 22.719 thành viên, bình quân mỗi quỹ có 2.065 thành viên tăng, vốn điều lệ 15.832 triệu đồng tăng 21,7% so với năm 2012, nguồn vốn huy động 530.835 triệu đồng tăng 26,6%, bình quân 48.257 triệu đồng/Quỹ, tổng doanh số cho vay 673.735 triệu đồng, lợi nhuận thu được 5.344 triệu đồng, dư nợ cho vay 457.319 triệu đồng, bình quân mỗi quỹ 41.574 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ngày càng phát triển tốt, góp phần tích cực vào mục tiêu xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay năng lãi ở nông thôn, 100% quỹ TDND hoạt động đều có lãi, quỹ có lãi cao nhất là Hồ Xá 1.898 triệu đồng, thấp nhất 181 triệu đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,44% tổng dư nợ, Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, một số quỹ còn thiếu linh hoạt về cơ chế lãi suất, trình độ quản lý và áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đối với các quỹ còn hạn chế.

Thông qua Đại hội thường niên các thành viên của Quỹ được cung cấp đầy đủ các thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, tình hình thu chi tài chính, thu nhập và phân phối của Quỹ, cũng như được Hội đồng quản trị giải trình cụ thể các ý kiến chất vấn của một số bàn con xã viên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước thành viên, củng cố được niềm tin của thành viên trong quá trình xây dựng các Quỹ ngày càng vững mạnh.

Qua đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị đã trao nhiều giấy khen cho các cá nhân, Quỹ có thành tích trong xây dựng Quỹ tín dụng nhân dân năm 2013.

Ban HTX - Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị