Kế hoạch tuyên truyền năm Quốc tế HTX 2012
Đăng ngày: (16-02-2012);

  Liªn minh hîp t¸c x· viÖt nam

Ban tuyªn truyÒn vµ th«ng tin

                  

KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn n¨m quèc tÕ hîp t¸c x· - 2012

 

TT

Néi dung ho¹t ®éng

§¬n vÞ thùc hiÖn

§¬n vÞ phèi hîp

Thêi gian

1

Lµm mét phãng sù (25 -30 phót) tuyªn truyÒn vÒ phong trµo HTX ë ViÖt Nam vµ phong trµo HTX mét sè n­íc trªn thÕ giíi ®Ó ph¸t trªn §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ ph¸t tr­íc lóc khai m¹ lÔ kû niÖm N¨m quèc tÕ HTX 7/7/2012 .

VTV1

Ban TTTT

Quý II/2012

 

 

2

Lµm mét  phãng sù (15 phót) vÒ phong trµo HTX  ViÖt Nam vµ mét sè n­íc trªn thÕ giới ®Ó ph¸t sãng trªn §µi TiÕng nãi ViÖt Nam (VOV)

VOV

 

Ban TTTT

 

Quý II/2012

3

Mêi mét sè phãng viªn ®Õn dù vµ ®­a tin vÒ lÓ kû niÖm  Ngµy HTX nghÒ c¸  quèc tÕ lÇn thø 2 t¹i §µ N½ng (Kho¶ng 10 Phãng viªn th­êng tró  cña c¸c b¸o lín t¹i §µ N½ng)

Ban TTTT

C¸c b¸o

 

15/6

4

Mêi mét sè phãng viªn cña c¸c b¸o viÕt lín  ®Õn dù vµ ®­a tin vÒ lÔ kû niÖm N¨m Quèc tÕ HTX cña Liªn hîp quèc 7/7/2012 ( 40 phãng viªn)

Ban TTTT

C¸c b¸o lín

Ngµy 7/7

5

Tæ chøc chôp ¶nh, ghi h×nh c¸c sù kiÖn trªn lµm t­ liÖu

TTXVN

Ban TTTT

Ngµy 7/7

6

Tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu vÒ HTX ViÖt Nam

Thêi b¸o Kinh Doanh

Ban TTTT

Quý I-II

7

Tæ chøc gÆp mÆt c¸c phãng viªn cña c¸c c¬ quan b¸o chÝ ë Trung ­¬ng vµ Hµ Néi mçi quý 1 lÇn vµo th¸ng ®Çu cña quý.

Ban TTTT

V¨n phßng

4 quý

8

Mçi th¸ng giíi thiÖu trªn ch­¬ng tr×nh thêi sù cña VTV 1 tin vÒ HTX hoÆc ho¹t ®éng cña hÖ thèng Liªn minh HTX ViÖt Nam

VTV

Ban TTTT

12 lÇn

9

Biªn tËp tµi liÖu tuyªn truyÒn Ngµy HTX ViÖt Nam vµ N¨m quèc tÕ HTX 2012 göi Liªn minh HTX c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ

Ban TTTT

Ban QHQT

Quý I

 

www.vca.org.vn