TẬP HUẤN VỀ BHXH, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁC HTX NÔNG NGHIỆP
Đăng ngày: (07-06-2010);
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/07/2009 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể Quảng trị giai đoạn 2009-2015, Liên minh HTX tỉnh chủ trì tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện các chính sách

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể tỉnh về việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/07/2009 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể Quảng trị giai đoạn 2009-2015, Liên minh HTX tỉnh chủ trì tổ chức mở các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hiện các chính sách trong đó tập trung cho việc quán triệt Luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp , hướng dẫn thực hiện đóng tiền truy nộp và nộp BHXH cho các chức danh chủ chốt các HTX nông nghiệp theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND tỉnh nêu trên, và hướng dẫn thực hiện thông tư 24/TT-BTC ngày... của Bộ Tài chính về Quản lý tài chính trong các HTX. Được sự tham gia phối hợp giảng dạy của BHXH tỉnh và các Huyện, Thành phố, Thị xã, Sở Tài chính, Liên minh HTX&DN tỉnh cụ thể các chuyên đề về Quan điểm, chủ trương, giải pháp và chính sách phát triển KTTT Quảng trị giai đoạn 2009-2015; Luật BHXH, BHYT và các văn bản có liên quan, hướng dẫn các thủ tục các HTX cần lập để được ngân sách hỗ trợ truy nộp và nộp BHXH; Hướng dẫn việc thực hiện Thông tư 24/2010-TT-BTC của Bộ tài chính về Kế toán HTX. Các học viên cùng với các giảng viên trao đổi thảo luận và thống nhất nhận thấy rằng sau khi có Nghị quyết số 18/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/07/2009, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh "Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT tỉnh Quảng trị giai đoạn 2009-2015" qui định cụ thể các nội dung và mức độ hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh để thực hiện nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây có thể coi là một quyết sách ưu ái, đúng đắn, kịp thời của địa phương nhằm kích cầu trực tiếp cho sự đổi mới, phát triển đi lên của các HTX nông nghiệp trong tỉnh ta.Trong thời gian ngắn Liên minh HTX& DNNQD Tỉnh chủ trì phối hợp với Sở tài chính và bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 1200 cán bộ chủ chốt các chức danh chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm soát các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh.Các học viên tham gia trao đổi, thảo luận bàn biện pháp tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách và đi tham quan thực tế một số mô hình nhằm học hỏi, rút kinh nghiêm trong thực tế.

Nguyễn Văn Thịnh