HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Đăng ngày: (07-06-2010);
Vừa qua với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Tổ chức Agricord, một Tổ chức nông dân của các nước Phần lan, Thuỵ điển, Pháp, Hà lan, Canada, Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng trị phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Huế tiến hành xây dựng, đề xuất dự án "Quản lý và phát triển các sản phẩm rừng với qui mô nhỏ" tại một số nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã

Vừa qua với sự giúp đỡ, hỗ trợ của Tổ chức Agricord, một Tổ chức nông dân của các nước Phần lan, Thuỵ điển, Pháp, Hà lan, Canada, Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng trị phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Huế tiến hành xây dựng, đề xuất dự án "Quản lý và phát triển các sản phẩm rừng với qui mô nhỏ" tại một số nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có đất rừng trên địa bàn tỉnh Quảng trị. Trong giai đoạn khởi động dự án, bước đầu Ban điều hành dự án sẽ tổ chức triển khai một số việc như: Xác định nhu cầu, ưu tiên và mong đơị của nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có hoạt động liên quan đến Lâm nghiệp; Các hoạt động ưu tiên trước mắt và lâu dài của nhóm hộ, Tổ hợp tác, Hợp tác xã có liên quan đến Lâm nghiệp như: Việc thu mua và tiếp thị sản phẩm, các dịch vụ như giống, vật tư và lợi ích mong muốn; Các dịch vụ môi trường (chứng chỉ rừng, phí thải khí Cacbon); đào tạo và nâng cao nhận thức cho thành viên, kiện toàn tổ chức; Phát triển sự liên kết và thể chế, hợp tác với các đối tác, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và quản lý rừng.

          Thời gian khởi động dự án là một năm (2010-2011). Kết thúc giai đoạn khởi động sẽ tổng kết đánh giá và bàn bạc, quyết định triển khai chính thức dự án với nhiệm kỳ 5 năm.

 

Nguyễn Văn Thịnh