CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ QUẢNG TRỊ
Đăng ngày: (07-06-2010);
Tính đến nay toàn tỉnh tacó 2 Liên hiệp HTX, 355 HTX với 75.000 xã viên và 5.784 Tổ hợp tác với 47.223 thành viên. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp có 295 HTX gồm 274 HTX dịch vụ nông nghiệp, 20 dịch vụ Thủy sản, 1HTX Giết mỗ gia súc. Lĩnh vực phi nông nghiệp có 60 HTX gồm 11 Quỹ TDND, 10 HTX GTVT, 8 HTX TTCN, Xây dựng

        Tính đến nay toàn tỉnh tacó 2 Liên hiệp HTX, 355 HTX với 75.000 xã viên và 5.784 Tổ hợp tác với 47.223 thành viên. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp có 295 HTX gồm 274 HTX dịch vụ nông nghiệp, 20 dịch vụ Thủy sản, 1 HTX Giết mỗ gia súc. Lĩnh vực phi nông nghiệp có 60 HTX gồm 11 Quỹ TDND, 10 HTX GTVT, 8 HTX TTCN, Xây dựng, 29 HTX điện năng và 2 HTX vệ sinh môi trường. Trong tổng số 355 HTX, có 276 HTX được chuyển đổi từ mô hình HTX kiểu cũ trước đây chiếm tỷ lệ 78%, có 79 HTX được thành lập mới kể từ khi luật HTX 2003 ra đời chiếm

tỷ lệ 22%.

          Nhìn chung, các HTX thành lập mới đều được tổ chức theo đúng nguyên tắc tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu cần phải có sự hợp tác của xã viên. HTX xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh có tính khả thi, xã viên tự nguyện góp vốn, góp công, góp sức, đội ngũ cán bộ quản lý HTX được dân chủ lựa chọn nên phần lớn có năng lực hoạt động, tâm huyết, gắn bó với HTX, nhờ vậy đại bộ phận HTX hoạt động có hiệu quả. Các HTX chuyển đổi từ mô hình kiểu cũ sang mô hình kiểu mới, hoạt động theo luật HTX năm 2003 bước đầu đã phát huy được vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình tổ chức SXKD-DV, làm “Bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội và xóa đói giảm nghèo ở nông thôn, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị- xã hội ở nông thôn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong khi chưa đủ điều kiện thành lập HTX thì phát triển tổ hợp tác là mô hình thích hợp nhất để khắc phục có hiệu quả các mặt còn non yếu của kinh tế hộ, kinh tế cá thể. Tổ HT vừa hợp lực được khả năng về vốn, công cụ, kỹ thuật, nguyên liệu sản xuất của từng hộ, từng cá nhân, vừa phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống và tham gia xóa đói giảm nghèo.

          Bên cạnh những chuyển biến, tiến bộ đạt được, hiện tại các HT,Tổ HT nói chung, HTX nông nghiệp nói riêng vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế: Tốc độ phát triển chậm so với nhịp độ phát triển chung của các thành phần kinh tế khác; lợi ích kinh tế từ nguồn thu kinh doanh dịch vụ của HTX mang lại cho xã viên chưa nhiều; chưa thể hiện rõ nét tính chất của mô hình HTX kiểu mới; một số khó khăn nội tại của HTX nông nghiệp chưa có giải pháp hữu hiệu để khắc phục như: Quy mô HTX nông nghiệp quá nhỏ bé và đang bị bó hẹp theo làng-xã; vốn ít; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất còn thiếu và lạc hậu; chưa tạo được khối lượng lớn nông sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt nên khả năng cạnh tranh thấp; phần lớn các HTX nông nghiệp chưa xây dựng được chiến lược SXKD-DV theo hướng tổng hợp, đa ngành nghề mà chủ yếu đang tập trung thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật mang tính thuần nông nên lợi nhuận tạo ra hàng năm cho HTX quá ít ỏi; công tác điều hành quản lý HTX nói chung, công tác hạch toán kế toán trong HTX nói riêng còn nhiều bất cập; nợ đọng trong xã viên thu hồi chậm; trình độ năng lực quản lý kinh tế và những hiểu biết về kinh tế thị trường của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn nhiều hạn chế, phần lớn chưa được đào tạo có hệ thống cùng với tâm lý không muốn đảm nhiệm cán bộ HTX lâu dài do mức thù lao thấp, không ổn định chưa đóng được chế độ Bảo hiểm xã hội. Mặt khác, do phần lớn HTX chưa thiết lập được mối quan hệ tín dụng thường xuyên với các Ngân hàng thương mại do không đủ điều kiện thế chấp tài sản nên đại bộ phận không đủ nguồn vốn hoạt động để mở mang SXKD-DV hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

          Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế nói trên trong kinh tế tập thể có mặt do khách quan nhưng có mặt do chủ quan, trong đó có việc chưa tổ chức thực thi một cách kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT.    

          Xuất phát từ tình hình trên, nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể Quảng trị mà nòng cốt là các HTX, trọng tâm là các HTX nông nghiệp, tại kỳ họp thứ 18, ngày 30/07/2009 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V đã ra nghị quyết về "một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT tỉnh Quảng trị giai đoạn 2009-2015". Ngày 29/12/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND "Ban hành một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển KTTT tỉnh Quảng trị giai đoạn 2009-2015" qui định cụ thể các nội dung và mức độ hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh để thực hiện nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đây có thể coi là một quyết sách ưu ái, đúng đắn, kịp thời của địa phương nhằm kích cầu trực tiếp cho sự đổi mới, phát triển đi lên của các HTX nông nghiệp trong toàn tỉnh ta. Nội dung cơ bản của các chính sách đó là:  

          Đào tạo ngắn hạn cho Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế  toán trưởng các HTX, Trưởng bộ phận kinh doanh, Tổ trưởng tổ HT. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí. Đào tạo đại học, Trung học chuyên nghiệp cho Cán bộ HTX đương nhiệm hoặc cán bộ dự nguồn cho các HTX, tốt nghiệp về công tác tại HTX ít nhất 5 năm. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% học phí theo thông báo của nhà trường. Hỗ trợ đào tạo nghề cho xã viên HTX và người lao động. Ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí.

          Hỗ trợ HTX truy nộp và nộp Bảo hiểm xã hội cho 4 chức danh chủ chốt cuả HTX gồm Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát, Kế  toán trưởng. Truy nộp BHXH, tính từ 2004 đến 2009 với mức hỗ trợ 7% theo mức lương tối thiểu qui định của Nhà nước tại thời điểm đóng BHXH. Nộp BHXH, tính từ 2010 đến 2014 với mức hỗ trợ 7,5%  theo mức lương tối thiểu qui định của Nhà nước tại thời điểm đóng BHXH. Các HTX nông nghiệp tham gia đóng BHXH cần phải thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật về BHXH như đóng BHXH gắn liền với đóng BH y tế, BH thất nghiệp và phải đóng liên tục, đủ năm. Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mức độ(truy nộp 7,0%, và nộp BHXH 7,5%) và có thời hạn (truy nộp2004-2009, và nộp từ 2010-2014), theo mức lương tối thiểu qui định của nhà nước tại thời điểm đóng BHXH và chỉ hỗ trợ về BHXH, các khoản còn lại HTX và người tham gia BH phải đóng. Các đối tượng thuộc diện được ngân sách tỉnh hỗ trợ mà lương thấp hơn mức tối thiểu qui định tại thời điểm đóng BHXH thì cá nhân tự nguyện đóng thêm cho đủ. Qúa trình đóng BHXH liên tục nhưng chưa đủ thời gian qui định mà nghỉ việc thì có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đủ thời gian được hưởng chế độ nghỉ hưu.    

          Chính sách tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích thành lập mới HTX và xây dựng HTX điển hình tiên tiến. Ngân sách tỉnh hỗ trợ thành lập mới HTX 16 triệu đồng/HTX. Ngân sách tỉnh hỗ trợ HTX đạt danh hiệu điển hình tiên tiến 15 triệu đồng/HTX. Ngân sách hỗ trợ Liên minh HTX&DN tỉnh 144 triệu đồng/năm cho công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật như xây dựng trang Website; Bản tin KTTT; Chuyên mục KTTT phát sóng trên đài PTTH Quảng trị mỗi tháng một lần vào tối thứ tư, tuần đầu tháng; Tuyên truyền phổ biến chủ trương, pháp luật về KTTT.

          Về chính sách tài chính tín dụng thực hiện chính sách bảo lãnh tín dụng theo các Quyết định của Chính phủ. Thành lập quĩ hỗ trợ phát triển HTX Quảng trị 20 tỷ đồng trong đó Ngân sách tỉnh hỗ trợ 10 tỷ đồng / 3 năm chia ra năm 2009 là 2,5 tỷ đồng, năm 2010 là 4,0 tỷ đồng, năm 2011 là 3,5 tỷ đồng; Kêu gọi các dự án tham gia 7 tỷ đồng; Các HTX thành viên của Qũi hỗ trợ phát triển HTX tỉnh tham gia 3 tỷ đồng.

          Một số chính sách khác như chính sách hỗ trợ về đất đai: Cấp đất không thu tiền cho HTX nông nghiệp xây dựng trụ sở, nhà kho, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh trong HTX. Chính sác hỗ trợ về thuế; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung vào nguồn Qũi hỗ trợ phát triển HTX. Chính sách hỗ trợ ứng dụng Khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các HTX phát triển toàn diện.

          Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá V, kỳ họp thứ 18 ngày 30/07/2009 nêu rõ: "Từ nay đến năm 2015 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX của Quảng trị thoát ra khỏi những yếu kém hiện nay, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển tích cực, đúng hướng và bền vững, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới đạt tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của tỉnh".

          Mục tiêu cụ thể là tập trung củng cố, đổi mới nội dung hoạt động của 100% HTX hiện có theo đúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới Tổ hợp tác, HTX, phấn đấu hàng năm số lượng HTX tăng từ 3-5%. Nâng số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm 90% trở lên. Chỉ đạo xây dựng 20 HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tỷ lệ HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ khá giỏi đạt tỷ lệ 50% trở lên, không còn HTX yếu kém. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể  đạt 10-12%/ năm.  Tỷ trọng của kinh tế  tập thể chiếm 8-9% GDP của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015, trình độ cán bộ chủ chốt HTX có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp. Có 90 % số HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

          Muốn các chính sách đi vào thực tiễn của cuộc sống đòi hỏi tất cả cán bộ và xã viên các HTX phải chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm cao tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh đó đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, coi sự đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của các HTX là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, để đến năm 2015 tỉnh ta không còn HTX yếu kém.

 

Nguyễn Văn Thịnh