MỘT NGHỊ QUYẾT MANG NHIỀU KỲ VỌNG CHO KINH TẾ TẬP THỂ
Đăng ngày: (18-03-2010);
Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá V-kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết về Đề án "Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015" . Nghị quyết này sẽ mở ra nhiều triển vọng mới để kinh tế tập thể Quảng Trị tiếp tục được cũng cố và phát triển. Xung quanh về Nghị quyết này, Phóng viên Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam thường trú tại Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Cường-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Mới đây,  HĐND tỉnh Quảng Trị khoá V-kỳ họp thứ 18 đã ban hành Nghị quyết về Đề án "Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015" . Nghị quyết này sẽ mở ra nhiều triển vọng mới để kinh tế tập thể Quảng Trị tiếp tục được cũng cố và phát triển. Xung quanh về Nghị quyết này, Phóng viên Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam thường trú tại Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Cường-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

          *Phóng viên (P/v): Xin ông vui lòng cho biết những mục tiêu cụ thể của Nghị quyết.

          *Ông Nguyễn Đức Cường (NĐC): Đưa hợp tác xã (HTX) hoạt động theo đúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới, phấn đấu đến năm 2015 không còn HTX yếu kém, tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên; Số tổ hợp tác, HTX hàng năm tăng từ 3-5%; HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có lãi chiếm 85-90%; Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể 10-12%/năm; Trình độ cán bộ chủ chốt đến năm 2015 có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp chuyên ngành phù hợp...

          *P/v: Vậy những chính sách chủ yếu của Nghị quyết là gì thưa Ông?

          *Ông NĐC: Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX và đào tạo nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể. Nếu đào tạo ngắn ngày, thì đối tượng hỗ trợ là: Chủ nhiệm, Chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận kinh doanh, Tổ trưởng tổ hợp tác. Nếu là đào tạo đại học, trung học chuyên nghiệp, thì đối tượng hỗ trợ gồm: cán bộ HTX đương nhiệm và cán bộ dự nguồn HTX. Còn hỗ trợ đào tạo nghề, đối tượng hỗ trợ là xã viên HTX và người lao động. Cả ba nhóm đối tượng hỗ trợ nói trên đều được Ngân sãh nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo thông báo của nhà trường.

          *P/v: Thưa ông, Lâu nay đã có tình trạng các học viên sau khi hoàn thành các lớp đào tạo do các tổ chức đài thọ 100%  nhưng họ tự ý đi tìm kiếm việc làm nơi khác, hoặc làm việc được một thời gian ngắn họ tự bỏ việc để tìm kiếm chổ làm mới. Vậy các chế tài của Nghị quyết đối với học viên là gì?

          * Ông NĐC: Học viên sau khi tốt nghiệp phải cam kết phục vụ tại HTX ít nhất là 5 năm, còn không thì học viên phải bồi thường toàn bộ kinh phí của nhà nước và HTX đã hỗ trợ cho học viên trong quá trình trình học tập.

          *P/v: Việc đóng BHXH cho cán bộ quản lý HTX đang là một bài toán khó giải, số HTX đóng BHXH ở Quảng Trị còn rất thấp. Vậy Ông cho biết Nghị quyết đề cấp chính sách này như thế nào?

          *Ông NĐC: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng ban kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán trong HTX đương nhiệm được ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,5% mức lương tối thiểu theo qui định của Nhà nước tại thời điểm đóng BHXH (thời gian gian hỗ trợ 5 năm từ 2010-2014). Riêng chính sách hỗ trợ truy nộp bảo hiểm xã hội, cũng đối tượng trên nhưng phải có thời gian tham gia quản lý HTX liên tục từ 2004-2009 và hiện đang tiếp tục tham gia quản lý HTX nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ bằng ngân sách tỉnh hỗ trợ 7% mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước tại thời điểm đóng BHXH.

          Ngoài ra, Nghị quyết còn nêu rõ các chính sách như: Hỗ trợ công tác tuyên truyền vận động, phổ biến giáo dục pháp luật, khuyến khích thành lập HTX mới và xây dựng HTX điển hình tiên tiến; Chính sách hỗ trợ tín dụng; Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; Chính sách sách hỗ trợ về đất đai, về thuế, áp dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại...

          *P/v: Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, xin đồng chí vui lòng cho biết những giải pháp thực hiện?

          *Ông NĐC: Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại của Tổ hợp tác và HTX để tiếp thu và sử dụng có hiệu quả các chính sách đã nêu ở trên nhằm làm tốt vai trò "bà đỡ" cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; đồng thời tăng cường thực lực kinh tế, tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của tổ hợp tác và HTX. Phát triển tổ hợp tác, HTX từ thấp đến cao, không giới hạn về quy mô, địa bàn, ngành lĩnh vực; thực hiện sự liên kết giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, các hoạt động của HTX phải gắn chặt với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và xây dựng mô hình nông thôn mới; Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ tăng cường nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX & DNNQD tỉnh và Chi cục phát triển nông thôn để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế tập thể. Bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể... UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009-20015 theo Nghị quyết này.

          *P/v: Xin cảm ơn Ông.
Hữu Tiến