ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ MỘT VẤN ĐỀ BỨC XÚC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO KINH TẾ TẬP THỂ HIỆN NAY
Đăng ngày: (18-03-2010);
Thực tế hiện nay môi trường kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là sự phát triển của khu vực kinh tế Tổ hợp tác - HTX. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cần thiết phải có những giải pháp tích cực, hỗ trợ về nhiều mặt cho khu vực kinh tế thể

Thực tế hiện nay môi trường kinh doanh  trong nền kinh tế thị trường ở nước ta đang đặt ra những thách thức lớn, đặc biệt là sự phát triển của khu vực kinh tế Tổ hợp tác - HTX. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cần thiết phải có những giải pháp tích cực, hỗ trợ về nhiều mặt cho khu vực kinh tế thể, trong những giải pháp hỗ trợ quan trọng và bức xúc nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX; thu hút cán bộ trẻ về công tác tại HTX nhằm nâng cao trình độ kiến thức về công tác quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kinh doanh cho đội ngũ cán bộ HTX.

Hàng năm UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Liên minh HTX&DNNQD tỉnh chủ động phối hợp với các Sở ban, ngành và các địa phương triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX. Trong 5 năm tổ chức được 60 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng là cán bộ chủ chốt HTX, đặc biệt năm 2008 đã liên kết với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị tổ chức 2 lớp đại học và 01 lớp trung cấp quản lý kinh tế cho cán bộ HTX đương nhiệm và cán bộ dự nguồn với 169 học viên tham gia. Ngoài ra Liên minh HTX còn phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ, triển khai đào tạo tin học cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, bằng hình thức mở lớp lưu động tại các địa bàn nông thôn, kết hợp với việc xây dựng, chuyển giao ứng dụng phần mềm kế toán cho cán bộ làm công tác kế toán HTX, đến nay đã có 100 HTX được tập huấn và chuyển giao. Bên cạnh đó còn tích cực phối hợp với Trường Trung cấp nghề của tỉnh, tổ chức một số lớp dạy nghề cho xã viên và người lao động trong HTX tại địa bàn nông thôn, góp phần du nhập và phát triển một số ngành nghề mới cho khu vực kinh tế tập thể như thêu ren, mây giang đan, trồng nấm, chế biến hải sản, sản xuất đồ gỗ dân dụng v.v...

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng, song so với nhu cầu kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, đến nay ngoài 3 chức danh của HTX (Chủ nhiệm, kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát) đã được đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế, các chức danh kế toán viên, ủy viên Ban quản trị, ủy viên Ban kiểm soát và các cán bộ chuyên môn khác trong HTX chỉ mới được tập huấn khoảng 20%. Riêng cán bộ quản lý HTX trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Tổ hợp tác hầu hết chưa được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ  và gần 80% lao động trong khu vực kinh tế tập thể chưa được đào tạo nghề.

Để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển khu vực kinh tế tập thể giai đoạn 2010-2015, ngày 08/04/2008 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND giao cho Liên minh HTX&DNNQD tỉnh tiếp tục triển khai công tác đào tạo nghề cho xã viên và người lao động. Đặc biệt gần đây HĐND tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, trong đó chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế tập thể, đây là một chính sách rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn đất nước đang hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Hy vọng cơ chế chính sách của tỉnh được ban hành lần này sẽ tạo động lực thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban PT HTX