NGHỊ QUYẾT “Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015”
Đăng ngày: (27-01-2010);
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật HTX năm 2003, Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH QUẢNG TRỊ                       Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

    Số: 18/2009/NQ-HĐND                                        
                                                                         
Đông Hà, ngày 30  tháng 7 năm 2009

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015”

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật HTX năm 2003, Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 của Chính phủ;

Sau khi xem xét đề án kèm theo Tờ trình số 1855/TTr-UBND ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh về đề nghị thông qua Đề án “Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2009-2015”, Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua Đề án về “Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

 

2. Mục tiêu cụ thể.

- Đưa Hợp tác xã (HTX) hoạt động theo đúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới; phấn đấu đến năm 2015 không còn HTX yếu kém; tỷ lệ HTX khá giỏi đạt 50% trở lên.

- Số Tổ hợp tác, HTX hàng năm tăng từ 3-5%/năm.

- HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có lãi chiếm 85-90%.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể  10-12%/ năm.

- Tỷ trọng của kinh tế  tập thể chiếm 8-9% GDP của tỉnh.

- Trình độ cán bộ chủ chốt HTX đến năm 2015 có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp chuyên ngành phù hợp.

3. Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ 2009-2015.

a) Chính sách hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX và đào tạo nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể

- Tập huấn bồi dưỡng ngắn ngày

+ Đối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận kinh doanh, Tổ trưởng tổ hợp tác.

+ Chính sách hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

- Hỗ trợ đào tạo Đại học, Trung học chuyên nghiệp

+ Đối tượng hỗ trợ: Cán bộ HTX đương nhiệm và cán bộ dự nguồn HTX.

+ Chính sách hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo thông báo của nhà trường.

+ Điều kiện áp dụng: Học viên sau khi tốt nghiệp phải cam kết phục vụ tại HTX ít nhất là 5 năm, nếu không thực hiện cam kết học viên phải bồi thường toàn bộ kinh phí của nhà nước và HTX đã hỗ trợ cho học viên trong quá trình học tập.

- Hỗ trợ đào tạo nghề

+ Đối tượng hỗ trợ: Xã viên HTX và người lao động.

+ Chính sách hỗ trợ: Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

b) Chính sách hỗ trợ đóng BHXH đối với cán bộ chủ chốt quản lý HTX nông nghiệp.

- Đối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán trong HTX nông nghiệp đương nhiệm.

- Chính sách hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,5% mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước tại thời điểm đóng BHXH.

- Thời gian hỗ trợ: 5 năm, từ năm 2010 đến năm 2014.

c) Chính sách hỗ trợ truy nộp BHXH.

- Đối tượng hỗ trợ: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng hoặc Phụ trách kế toán trong HTX nông nghiệp có thời gian tham gia quản lý HTX liên tục từ 2004 đến 2009 và hiện đang tiếp tục tham gia quản lý HTX nông nghiệp.

- Chính sách hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7% mức lương tối thiểu theo quy định của nhà nước tại thời điểm đóng BHXH.

d) Chính sách hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, khuyến khích thành lập mới HTX và xây dựng HTX điển hình tiên tiến.

- Hỗ trợ kinh phí cho các HTX thành lập mới theo đúng quy định tại Nghị định 88/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Mức ngân sách nhà nước hỗ trợ là: 16 triệu đồng/HTX.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho HTX đạt danh hiệu HTX điển hình tiên tiến là: 15 triệu đồng/HTX;

Hàng năm dành một khoản kinh phí để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về kinh tế tập thể là: 144 triệu đồng.

e) Chính sách hỗ trợ tín dụng

Thực hiện chủ trương bảo lãnh tín dụng cho các HTX được vay vốn tại các ngân hàng thương mại để mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các Ngân hàng thương mại.

f) Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.    

Ngân sách tỉnh bố trí 10 tỷ đồng theo lộ trình 3 năm: Năm 2009 là 2,5 tỷ đồng; năm 2010 là 4 tỷ đồng; năm 2011 là 3,5 tỷ đồng để hình thành nguồn vốn ban đầu cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

g) Chính sách hỗ trợ về đất đai.

Nhà nước thực hiện việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX nông nghiệp có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm muối v.v..., HTX nông nghiệp thuê thêm đất để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và HTX phi nông nghiệp được quyền thuê đất dài hạn theo các quy định ưu đãi hiện hành của Nhà nước và Luật Đất đai.

h) Chính sách hỗ trợ về thuế: HTX được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế theo quy định hiện hành để bổ sung vào Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của HTX và nguồn vốn này không chia cho xã viên.

i) Chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho khu vực kinh tế tập thể và các chính sách khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công.

Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí kinh phí thông qua chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại và vốn sự nghiệp khoa học công nghệ để hỗ trợ trực tiếp cho các HTX tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, trọng tâm là công nghệ sinh học, chương trình giống cây trồng, vật nuôi, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; chương trình nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ triển lãm, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các cơ quan hữu quan của Nhà nước và chính quyền các cấp ưu tiên cho các HTX có đủ điều kiện được trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện, quản lý vận hành các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công đầu tư tại địa bàn HTX để vừa tạo công ăn việc làm tại chổ, vừa tạo điều kiện để cộng đồng dân cư, xã viên HTX giám sát chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư.

4. Một số giải pháp thực hiện chủ yếu

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực nội tại các Tổ hợp tác và HTX để làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển; đồng thời tăng cường thực lực kinh tế, tài chính và tăng khả năng cạnh tranh của Tổ hợp tác và HTX.

Phát triển tổ hợp tác, HTX từ thấp đến cao, không giới hạn về quy mô, địa bàn, ngành lĩnh vực; thực hiện sự liên kết giữa kinh tế hộ với kinh tế tập thể, giữa kinh tế tập thể với các thành phần kinh tế khác, các hoạt động của HTX  phải gắn chặt với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước và Ban chỉ đạo kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan trong quá trình triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ và các giải pháp cũng cố đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Định kỳ hai năm một lần tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh HTX điển hình tiên tiến để phổ biến nhân rộng.

Tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, tăng cường nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Liên minh HTX&DNNQD tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn để đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ có hiệu quả cho kinh tế tập thể.

Bổ sung nhiệm vụ dạy nghề cho Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp để triển khai nhiệm vụ dạy nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể theo Nghị quyết 07/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh khóa V.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp kịp thời hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009-2015 theo Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa V, kỳ hợp thứ 18 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2009./.

 

Nơi nhận:                                                                        CHỦ TỊCH

- VP QH, VPCTN, VPCP;

- Cục kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;

- Bộ TC, Liên minh HTX & DNNQD VN;

- TV Tỉnh ủy TT HĐND, UBND,

 UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn đại biểu QH tỉnh;

- TAND, VKSND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Các đại biểu HĐND tỉnh; Các Sở ban                                                Lê Hữu Phúc
         ngành đoàn thể cấp tỉnh;

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;

- TTHĐND TX Đ.Hà, Q.Trị, Đảo Cồn Cỏ;

- UBND các huyện, thị xã.

- C,PVP,CVVP đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, VP.