Uỷ ban kiểm tra
Đăng ngày: (30-06-2008);

 

          Ban Kiểm tra do BCH Liên minh tỉnh bầu gồm: Trưởng ban, Phó ban và một số uỷ viên. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban Kiểm tra theo nhiệm kỳ của BCH. Trưởng Ban Kiểm tra là UV Thường trực của BCH Liên minh.

          Ban Kiểm tra có nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Quy chế của BCH, Quy chế của Ban Kiểm tra và các quy định pháp luật khác có liên quan...