Ban chấp hành
Đăng ngày: (30-06-2008);

BCH Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh tỉnh là cơ quan lãnh đạo của tổ chức Liên minh giữa hai kỳ Đại hội.

BCH do Đại hội thành viên hoặc Đại hội đại biểu thành viên bầu ra, theo nguyên tác đa số; Số UV BCH do Đại hội quyết định.

Nhiệm kỳ của BCH thống nhất với nhiệm kỳ Đại hội.

BCH làm việc theo nguyên tác tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số.

BCH 6 tháng họp 1 lần, các kỳ họp của BCH có ít nhất 2/3 số uỷ viên tham dự, các Nghị quyết của BCH phải được ít nhất trên 50% trở lên số UV BCH dự họp tán thành mới có giá trị.

Các UV BCH chịu trách nhiệm trước Liên minh về công việc của mình được phân công.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chấp hành Liên minh:

1. Bầu Ban Thường trực, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, bầu Ban Kiểm tra và Trưởng Ban Kiểm tra.

Số lượng Ban Thường trực, Ban Kiểm tra do BCH quyết định.

Bầu Ban Thường trực trong số UV BCH.

Bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trong UV Ban Thường trực.

Bầu Trưởng Ban Kiểm tra trong số UV BCH- Ban Thường trực.

Khi có biến động về tổ chức, BCH bầu bổ sung UV BCH, số UV BCH bầu bổ sung trong nhiệm kỳ không quá 1/3 số UV do Đại hội bầu.

2. Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội của liên minh HTX- DNNQD tỉnh.

BCH có nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ- HĐND- UBND tỉnh và Nghị quyết của các tổ chức cấp trên (ở cấp TW) và các nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao.

3. Quyết định chương trình hành động, mục tiêu phát triển, nhiệm vụ hoạt động, kế hoạch tài chính hàng năm của Liên minh.

4. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để xây dựng tổ chức Liên minh vững mạnh, phong trào HTX và DNNQD ngày càng phát triển theo quan điểm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
5. Thông qua danh sách bổ sung thành viên mới, chấp thuận chẩm dứt tư cách thành viên.

6. Thông qua nội dung Hội nghị toàn thể các thành viên theo quy định và nội dung tổ chức Đại hội khi kết thúc nhiệm kỳ.

7. Hướng dẫn các HTX  và thành viên xây dựng các dự án phát triển, tổ chức hợp tác liên doanh liên kết nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất- kinh doanh- dịch vụ.

8. Thành lập và giải thể các bộ phận công tác của BCH, quyết định kiểm tra việc thi hành các Nghị quyết, quy chế hoạt động của Liên minh khi cần thiết, quyết định gia nhập các tổ chức quốc tế, phê chuẩn quyết toán tài chính và thông qua kế hoạch tài chính của Liên minh.

Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường khi có ít nhất 1/2 số thành viên hoặc 2/3 số UV BCH Liên minh yêu cầu.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của các Luật và Điều lệ Liên minh.