Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Hiệu quả từ một Chương trình phối hợp hoạt động hàng năm giữa Liên minh HTX và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị
Đăng ngày: (16-09-2019); Số lượt đọc: 76
             Kinh tế hợp tác, hợp tác xã có vai trò và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Những năm gần đây, trước những thách giữa đổi mới, phát triển kinh tế với hội nhập kinh tế khu vực và thế giới; dù còn khó khăn, kinh tế hợp tác với nhiều hình thức hoạt động của mình, đang từng bước chuyển đổi, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới theo tin thần của Luật HTX năm 2012; thực sự đã tạo thêm việc làm và thu nhập cho thành viên và người lao động; gắn kết môi trường, lĩnh vực hoạt động cụ thể hiện nay đó là nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sau nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đến nay đã thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước với khoảng 5,6% GDP trong năm 2018.

        Nhằm tạo điều kiện cho Hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành chuổi giá trị từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản… Trung ương Hội Nông dân và Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức ký kế chương trình phối hợp, đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020.

      Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện 11 nội dung hợp tác, với 5 mục tiêu cụ thể. Đó là, phấn đấu đến năm 2020 có 250.000 tổ hợp tác, 18.000 hợp tác xã, 100 liên hiệp hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững; 100% các xã có hợp tác xã hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và liên kết sản xuất gắn với nông sản chủ lực đảm bảo bền vững; tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt 50%- 55%; thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các hợp tác xã tăng gấp đôi so với năm 2015; 90% hội viên nông dân tham gia là thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2018, Bộ tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật HTX, phát triển HTX và kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020 (Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018), triển khai kế hoạch thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc tại HTX nông nghiệp (mỗi địa phương chọn 3-5 HTX để thí điểm); trình Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…Theo đó, số lượng HTX, trang trại nông nghiệp tiếp tục tăng; hoạt động theo Luật và dần thích nghi với cơ chế thị trường. Đến hết năm 2018, cả nước đã có 39 liên hiệp HTX nông nghiệp, 13.400 HTX nông nghiệp, tăng 14,6% so với năm 2017; trong đó có 55% số HTX hoạt động hiệu quả (năm 2017 là 33%), tỷ lệ HTX tham gia dịch vụ tiêu thụ nông sản cho xã viên tăng từ dưới 10% trước đây lên 20,5%. Trong 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa X), tám năm (2010-2018) thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã tạo nên một khu vực nông thôn với nhiều đổi thay rõ nét, kết cấu hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Hơn 20 nghìn mô hình phát triển sản xuất đã tạo nên động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và chuyển biến, đời sống của đại đa số nông dân được nâng cao.


 
 Ảnh: Các HTX tham gia Hội chợ tại TP HCM do Liên minh HTX tỉnh tổ chức (tháng 3/2019)

            Tại tỉnh Quảng Trị, trên cơ sở của Chương trình phối hợp số 726-CtrPH/HNDVN-LMHTX ngày 27/3/2017 giữa Liên minh Hợp tác xã và Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020; tùy theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mỗi bên; Liên minh HTX tỉnh và Hội Nông dân tỉnh cùng xây dựng chương trình phối hợp hàng năm, đưa ra các kết quả mong đợi và chỉ tiêu cần đạt được cụ thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của các bên… Trên cơ sở thống nhất nội dung, hai bên đã chỉ đạo các bộ phận liên quan; cụ thể giao cho Ban Kinh tế- xã hội của Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Dạy nghề, tư vấn hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp tỉnh, thuộc Liên minh HTX tỉnh là hai bộ phận thường trực, tham mưu, giúp việc trong việc tổ chức, hướng dẫn và triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ của Chương Trình. Tựu trung lại,  những nội dung chủ yếu của Chương trình phối hợp hàng năm là:

Chương trình phối hợp là hoạt động lồng ghép các nguồn lực nhằm góp phần thực hiện vận động, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến phát triển lĩnh vực kinh tế tập thể mà mỗi bên có ưu thế riêng; bao gồm việc vận động, tư vấn, hướng dẫn thành lập mới và phát triển các tổ chức, thể chế kinh tế như Tổ hợp tác, Hợp tác xã; một số chính sách khác về tạo điều kiện để người nông dân trong các THT, HTX nông nghiệp được tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới;

Thực hiện các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho người nông dân, người lao động trong các THT, HTX;  hỗ trợ, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX điển hình tiên tiến, HTX có mô hình liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuổi giá trị hàng hóa; hỗ trợ HTX đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu nhằm nâng cao thu nhập cho thành viên… theo từng nội dung, đối tượng mà kế hoạch và kinh phí mỗi bên được phân bổ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh hàng năm;

Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; trao đổi và chia sẽ thông tin liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân; việc thành lập và phát triển tổ chức kinh tế hợp tác mà hai bên đều quan tâm trên cả 3 phương tiện gồm tuyên truyền miệng, bản tin nội bộ và trang web.

Phối hợp, triển khai các hội nghị, diễn đàn, đối thoại chính sách liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội trên lĩnh vực kinh tế hợp tác; tổ chức và thông tin cho nhau tham gia các hội thảo, đối thoại với người lao động, nông dân trong các THT, HTX nhằm phát hiện, tìm ra những giải pháp tốt nhất về thúc đẩy, phát triển của lĩnh vực kinh tế HTX trong nông nghiệp gắn với quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; góp phần tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tại tỉnh Quảng Trị, với số lượng 312 HTX, trong đó có 283 HTX nông nghiệp với 72.868 thành viên là nông dân; 2.668 Tổ hợp tác với 31.737 thành viên, người lao động. Đây là tổ chức kinh tế có số lượng người lao động là nông dân tham gia đông đảo nhất vào các Chương trình mục tiêu quốc gia như Xóa đói giảm nghèo và An sinh xã hội.

Hàng năm, tại mỗi hợp tác xã thông qua thành viên của mình, đã sản xuất ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn loại hàng hóa nông, lâm, ngư nghiệp với rất nhiều chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và đang thiếu sự hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm ra bên ngoài; thiếu sự liên kết hiệu quả giữa các nhà DN, nhà khoa học và nông dân, chưa tận dụng hết tài nguyên nội tại trong khu vực (nguyên liệu, lao động, văn hóa...), người dân chưa chú trọng phát triển sản phẩm truyền thống có lợi thế theo quy mô hàng hóa. Đặc biệt, với hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn sản phẩm nông dân sẩn xuất ra nhưng lại thiếu những thông tin về thị trường, giá cả… làm ảnh hưởng lớn đến dự báo sản xuất và thu nhập của chính họ. Hợp tác xã đã cùng với chính quyền, nhân dân và người lao động trong nông thôn tham gia xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững và đưa sản phẩm có chất lượng đến tay người tiêu dùng.

Hiện tại, toàn tỉnh đã hình thành được 53 làng nghề với 66 nghề, làng nghề, chủ yếu tập trung vào các nhóm nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, vật liệu xây dựng… Trong đó, có 15 làng nghề, nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận.  Nhiều nông sản phẩm địa phương được công nhận nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận gắn liền với tổ chức tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã như chuối Hướng hóa, rượu men lá Ba nang, Đakrông; cao dược liệu của HTX Định sơn, Tiêu của HTX hồ tiêu Cùa, Cam lộ và Vĩnh Linh; Rau sạch của HTX Đông Thanh, TP Đông Hà; nước mắm Cửa Việt, Gio linh; nước mắm Mỹ thủy, Hải Lăng; gạo sạch, gạo hữu cơ của HTX gạo sạch Triệu Phong…

Cùng với thời kỳ hội nhập kinh tế, xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững trong nông nghiệp, nông thôn không ngoài mục đích cải thiện thu nhập, tạo thêm nhiều giá trị hàng nông sản khi tham gia thị trường cho người nông dân, người lao động; trước mắt là đối với thành viên trong các HTX nông nghiệp.

Hướng đến kỹ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh Quảng Trị đang cùng cả nước phát động và thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nhằm tằng thêm giá trị, chất lượng cho sản phẩm nông sản, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó, “Nông nghiệp 4.0” đang được hiểu là các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi được kết nối mạng bên trong và bên ngoài hợp tác xã (có thể hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp). Nghĩa là thông tin ở dạng số hóa dành cho tất cả các đối tác và các quá trình sản xuất, giao dịch với các đối tác bên ngoài đơn vị như các nhà cung cấp và khách hàng tiêu thụ được truyền dữ liệu, xử lý, phân tích dữ liệu phần lớn tự động qua mạng internet. Sử dụng các thiết bị internet có thể tạo điều kiện quản lý lượng lớn dữ liệu và kết nối nội bộ với các đối tác bên ngoài đơn vị. Một số thuật ngữ khác thường được sử dụng như “Nông nghiệp thông minh” và “Canh tác số hóa”, dựa trên sự ra đời của các thiết bị thông minh trong nông nghiệp.

HTX nông nghiệp tại Quảng Trị đang từng bước xây dựng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ cấu kinh tế và phát triển toàn diện cả về nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân. Hỗ trợ HTX áp dụng các hệ thống quản trị chất lượng (VietGAP, GlobalGAP, ISO) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với mục tiêu Hỗ trợ nông dân, người lao động trong các hợp tác xã thực hiện nghiệp vụ xuất nhập khẩu (Đàm phán thương mại, hải quan, logistic …). Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại của khu vực kinh tế tập thể (Website thương mại điện tử, phần mềm kế toán, phần mềm quản trị …). Ứng dụng công nghệ thông tin thương mại điện tử; bao gồm việc xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm online và tích hợp truy xuất nguồn gốc. Hỗ trợ HTX về đào tạo và ứng dụng công nghệ thông tin, marketing online, phát triển thương mại điện tử. Phát triển hệ thống tài chính vi mô để hỗ trợ vốn cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ gắn với tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ các địa phương thực hiện tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

File đính kèm:
Nguyễn Chiến – Liên minh HTX tỉnh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 37
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606