Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
TIN: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13/TW5, KHÓA IX
Đăng ngày: (31-05-2019); Số lượt đọc: 445
Ngày 17.5.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tặng bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc

Sau khi có Nghị quyết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản qua từng giai đoạn để cụ thể hóa Nghị quyết số 13, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Luật HTX... Tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ chủ chốt; xây dựng Nghị quyết về kinh tế tập thể; chương trình hành động, ban hành Đề án về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể qua các thời kỳ; thành lập BCĐ KTTT từ tỉnh đến cơ sở... Nhờ vậy sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế tập thể của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực.

Công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể được tăng cường, một số khó khăn, vướng mắc của kinh tế tập thể đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm tháo gỡ. Một số cơ chế, chính sách của Trung ương, của địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể, HTX phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 2.673 Tổ hợp tác với gần 31.800 thành viên; 311 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 với trên 95.000 thành viên, trong đó có 284 HTX nông nghiệp với tổng số vốn điều lệ hơn 82 tỉ đồng, doanh thu bình quân mỗi HTX trên lĩnh vực nông nghiệp đạt gần 992 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 114 triệu đồng; có hơn 48% HTX đạt loại khá và tốt, 47,3% loại trung bình. Các HTX nông nghiệp đã triển khai thực hiện tốt các khâu dịch vụ, nhiều HTX đã mở thêm một số loại hình dịch vụ mới, tổ chức các mô hình liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mang lại hiệu quả cao; đa số các HTX thực hiện tốt việc qui hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, đầu tư mua sắm, ứng dụng tiến bộ kĩ thuật, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa chuyên sâu, bền vững; nhiều HTX mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ, canh tác tự nhiên mang lại hiệu quả cao và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Các HTX phi nông nghiệp đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, duy trì ngành nghề truyền thống và phát triển ngành nghề mới. Quỹ tín dụng nhân dân đóng góp cơ bản nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần vào xóa đói giảm nghèo và hạn chế cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Tại Hội nghị, nhiều tham luận của các sở, ban, ngành; đại diện UBND các huyện, thành phố, thị xã và đại diện các HTX cũng đã chỉ ra một số khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế tập thể, HTX hiện nay đó là sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Giá trị kinh tế tập thể làm ra trong tổng GRDP còn rất thấp, chỉ chiếm 2%. Các cơ chế chính sách ban hành, nhưng chưa thực sự đi vào cuộc sống. Đại bộ phận HTX đều không tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Sự quan tâm của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với khu vực này còn hạn chế và hơn hết là bản thân các HTX vẫn còn yếu kém cả về cơ sở vật chất và năng lực quản lí, điều hành. Hoạt động của một số HTX còn mang tính hình thức, thiếu gắn bó với nhau, với cộng đồng doanh nghiệp...

 Với quan điểm tiếp tục nâng cao vai trò, vị trí của kinh tế tập thể, HTX để vừa làm tốt vai trò “bà đỡ” cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, vừa khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nghị đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục xây dựng kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với định hướng chung của Đảng, Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2025 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỉ trọng ngày càng lớn trong GRDP của tỉnh.

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính ghi nhận và biểu dương những kết quả về phát triển kinh tế tập thể, HTX đã đạt được trong 15 năm qua. Đồng thời nhấn mạnh phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được xác định nhất quán và xuyên suốt. Đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế tập thể có nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối diện với nhiều thách thức, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như cộng đồng HTX phải có một tư duy mới, cách nhìn mới và có giải pháp nhằm phát triển kinh tế tập thể một cách bền vững hơn.

 Để phấn đấu đến năm 2025 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX đạt tỉ trọng từ 8 – 9% GRDP của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tiếp tục đẩy mạng tuyền truyền nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể cho toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về Luật HTX năm 2012; vai trò và lợi ích của của tổ chức HTX trong phát triển nông nghiệp nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung. Nghiên cứu sửa đổi hoặc ban hành mới, ban hành thêm các chính sách mang tính địa phương để tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, phù hợp với nhu cầu, điều kiện và trình độ của các HTX, phù hợp với khả năng nguồn ngân sách. Nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động của HTX, Tổ hợp tác gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển kinh tế tập thể. Nghiên cứu, khảo sát mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả, bố trí nguồn lực hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điểm; lựa chọn một số HTX có quy mô phù hợp để hỗ trợ xây dựng mô hình liên kết chuỗi với doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thành việc đăng kí lại các HTX đang hoạt động, giải thể các HTX ngừng hoạt động; tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh HTX; liên kết các HTX để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong phát triển kinh tế tập thể.

 Tại Hội Nghị, có 16 tập thể và 11 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều thành tích trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

File đính kèm:
Tin: Diệu Huyền
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 1
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606