Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Vai trò của Liên minh Hợp tác xã trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW5 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại tỉnh Quảng Trị.
Đăng ngày: (31-05-2019); Số lượt đọc: 765
Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, cùng với thời gian này, Luật HTX 2003 được ban hành. Để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình , Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Trị đã chủ động xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết. Với phương châm “Ba bám”: Bám các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh,chỉ đạo,điều hành về lĩnh vực KTTT; Bám các Sở, Ban nghành, các huyện, thành phố, thị xã để phối hợp triển khai các hoạt động; Bám các thành viên HTX để kịp thời tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động. Và thông qua đó để tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các HTX tham mưu cho lãnh đạo các cấp có các giải pháp chỉ đạo kịp thời, nhằm tháo gỡ những khó khăn cho hoạt động của các HTX.Với tinh thần đó, liên minh HTX đã Tập trung và
Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 13 TW5 (khóa IX)

 1. Công tác tham mưu

Chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đánh giá tổng kết phong trào thi đua xây dựng phát triển kinh tế tập thể và Ban hành Chương trình hành động số 22-CTHĐ/TU ngày 1/11/2002 thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW5 với những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 13-NQ/TW5 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; Chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 8 (Khóa XIV) đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết và ban hành Kết luận số 222-KL/TU ngày 2/7/2007, Chỉ thị số 20-CT/TV ngày 21/10/2009 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 13/TW5 (khóa IX) về: “ Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh (khóa V) đã tổ chức chương trình giám sát chuyên đề tình hình chấp hành Luật HTX năm 2003 và ban hành Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐNQ ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2009 - 2014.

Thực hiện Luật hợp tác xã số 23/2012/QH  đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Quảng trị đã tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và ban hành Chương trình hành động số 71- CTHĐ/TU ngày 11/7/2013 của Ban thường vụ; đồng thời chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, huyện ủy, thành ủy tổ chức đánh tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX.

Với chức năng là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT tỉnh: Để thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Liên minh HTX tỉnh chủ động tham mưu UBND thành lập Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, đồng chí Phó chủ UBND tỉnh làm Trưởng ban, thành viên là Phó Giám đốc các Sở ban ngành liên quan và Liên minh HTX là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo. Theo đó, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng các Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm, đồng thời xây dựng chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo để triển khai các hoạt động về cơ sở. Đặc biệt, năm 2017, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2017//NQ-HĐND, theo đó UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các huyện thành phố, thị xã triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Tuyên truyền, vận động, phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh chủ ðộng phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, Ban chiÒ ðaòo kinh têì tâòp thêÒ các huyện, thành phố, thị xã, caìc HTX trên ðiòa baÌn tiÒnh, tôÒ chýìc tuyên truyêÌn, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới đến các đồng chí caìn bôò laÞnh ðaòo, chuyên viên phuò traìch kinh têì tâòp thêÒ ở các Sở, ban ngành câìp tiÒnh,laÞnh ðaòo vaÌ chuyên viên phuò traìch kinh têì tâòp thêÒ caìc huyêòn, thaÌnh phôì, thiò xaÞ, caìn bôò ðaÒng viên caìc xaÞ, phýõÌng thiò trâìn vaÌ caìn bôò, thaÌnh viên hõòp taìc xaÞ.

Bên caònh ðoì, Liên minh HTX tỉnh chủ động phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng chuyên mục kinh tế tập thể trên sóng truyền hình; cung cấp hàng chục tin bài cho Báo Quảng Trị, Báo Kinh tế Hợp tác, Website của Liên minh HTX Việt Nam. Biên tập xuất bản bản tin Kinh tế hợp tác, nhằm giới thiệu những mô hình kinh tế hay, HTX điển hình, gương người tốt việc tốt đến với toàn thể cán bộ và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể.

Hàng năm, tổ chức phát động, tổng kết các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX” và phong trào “HTX tiên phong trong xoá đói, giảm nghèo” thực sự đã phát huy hiệu quả và có sức lan toả khá sâu rộng, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Qua đó tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào kinh tế tập thể.

3. Thường xuyên triển khai các hoạt động Tư vấn, hướng dẫn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các HTX và THT.

- Phát triển nguồn lực: Liên minh HTX tỉnh chủ động liên kết với Trường Đào cán bộ Liên minh HTX Việt Nam, Phân viện Đại  học Huế, Học viên ngân hàng phân viên Phú Yên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đáp ứng nhu cầu cơ bản vừa công tác vừa học cho người lớn tuổi là cán bộ lãnh đạo các HTX.Cụ thể: Tổ chức được 4 lớp Đại học, 01 lớp trung cấp kế toán với 272 học viên là cán bộ đương nhiệm và cán bộ dự nguồn các HTX và Quỹ tín dụng nhân dân , đạt 85,6% so với kế hoạch. Phối hợp các ngành, các tổ chức đoàn thể và các phòng ban liên quan ở các huyện, thành phố, thị xã, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn trên 300 lớp với 11480 lượt cán bộ quản lý HTX, Tổ hợp tác và 31 lớp học nghề ngắn hạn (dưới 03 tháng), có 1.010 thành viên HTX tham gia.

- Xúc tiến thương mại: Những năm gần đây, Liên minh HTX chú trọng hơn về xúc tiến thương mại, hàng năm phối hợp với Sở Công thương, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tổ chức cho các HTX có sản phẩm tham gia hội chợ quảng bá, giởi thiệu sản phẩm và ký gửi hàng bán tại các trung tâm bán lẻ, siêu thị trong hệ thống Liên minh. Nhờ vậy, mà nhiều sản phẩm của các HTX tiếp cận được với thị trường thông qua các cam kết, hợp đồng với các doanh nghiệp; nhiều liên kết sản xuất theo chuỗi giữa các thành viên, giữa HTX, THT với doanh nghiệp được hình thành.

- Phát triển HTX mới:Tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập mới được 118 HTX, bình quân 1 năm thành lập mới 8 HTX. Đặc biệt là từ năm 2009, sau khi có chính sách hỗ trợ thành lập mới, nhiều HTX mới được thành lập trên cơ sở liên kết các thành viên để tổ chức sản xuất hàng hóa theo giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Nhìn chung, các HTX sau khi thành lập đã đi vào triển khai hoạt động  theo quy định của pháp luật, thành viên thực hiện tốt nguyên tắc tự nguyện, tham gia góp vốn theo quy định của điều lệ HTX, phần lớn các HTX thành lập mới đều có phương án SXKD mang tính khả thi, sát với thực tiển hoạt động của HTX và đáp ứng nhu cầu của thành viên.

- Tìm kiếm nguồn lực để hỗ trợ HTX: Từ năm 2006-2012, Liên minh HTX luôn mở rộng mối quan hệ với các tổ chức trong nước và quốc tế và đã được một số tổ chức quốc tế như tổ chức Agrritera, SNV Hà lan, Tổ chức hỗ trợ phát triển của Đức (DED) và GTZ; Tổ chức cộng đồng doanh nghiệp Châu âu, chương trình phát triển nông thôn Quảng trị ..., quan tâm hỗ trợ và ký kết một số chương trình hợp tác triển khai các hoạt động hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể. Nhờ vậy đã thu hút, bổ sung thêm nguồn lực cần thiết để có điều kiện triển khai các hoạt động hỗ trợ cho HTX và doanh nghiệp; kết quả đã có trên 50 HTX được vay vốn ưu đãi của tổ chức GTZ (Đức) gần 6 tỷ đồng, hơn 60 HTX được tham gia dự án phát triển dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và kiến thức kinh doanh (do tổ chức Agrritera (Hà lan) tài trợ với tổng mức kinh phí trên 9 tỷ đồng; hỗ trợ cho hơn 30 HTX được hưởng từ chương trình khuyến khích sử dụng các dịch vụ phát triển kinh doanh, xúc tiến thương mại, xây dựng các mô hình trình diễn việc sử dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới và du nhập phát triển một số ngành nghề mới từ “Quỹ hóa phiếu” do tổ chức SNV (Hà lan) tài trợ; tổ chức tham quan học tập các HTX điển hình tiên tiến trong và ngoài nước.

Đặc biệt năm 2009,Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh được UBND tỉnh Quảng trị cho phép thành lập. Với chức năng, nhiệm vụ chính là hổ trợ thêm nguồn lực tài chính cho các HTX, tổ hợp tác, Liên hiệp HTX đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh dịch vụ, nhằm không ngừng nâng cao năng lực hổ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển. Sau khi Quỹ đi vào hoạt động, nhiều HTX, THT đã được Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và các thủ tục để được vay vốn từ  nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. Đến nay, có 85 HTX tham gia vay vốn tại quỹ với 124 dự án, với tổng số tiền cho vay là 33,5 tỷ đồng.

Phải khẳng định rằng: Sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tiếp theo là Luật HTX 2003 được ban hành, phong trào phát triển kinh tế tập thể của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi luật HTX 2012 có hiệu lực,Bộ chính trị tiếp tục ban hành Kết luận số 56, yêu cầu đấy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyêt Trung ương 5,Khóa 9 về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT . Cùng lúc này cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Chương mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM và giảm nghèo bên vững, vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác được quan tâm hơn. Số lượng Tổ hợp tác tăng nhanh, thành lập mới được nhiều HTX. Các HTX chuyển đổi đã được củng cố một bước về phương thức tổ chức sản xuất, quan hệ giữa thành viên với HTX ngày càng được cải thiện. Nhiều HTX vốn góp được tăng thêm, số lượng HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều hơn. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Tổ hợp tác, HTX không ngừng nâng cao chất lượng, hợp tác xã thực sự là “bà đỡ” hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tích cực vào tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Có được kết quả đó chính là nhờ sự lãnh chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên của các HTX, THT và sự hưởng ứng tích cực của các thành viên HTX. Trong đó Liên minh HTX tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố, xây dựng và phát triển kế hợp tác, hợp tác xã./.

File đính kèm:
Cáp Kim Thánh - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 228
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606