Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ SAU MỘT NĂM NHÌN LẠI
Đăng ngày: (09-02-2017); Số lượt đọc: 957
Để không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cấp, các ngành về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng, nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Để không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các cấp, các ngành về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng, nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Năm qua Liên minh Hợp tác xã tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng tập trung, thường xuyên để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, HTX, để KTTT xứng đáng với vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào phát triển nền kinh tế quốc dân.

 Ngay từ đầu năm 2016, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng Kế hoạch truyên truyền, kịp thời triển khai về các Chi nhánh Liên minh HTX các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị thành viên, mục đích, yêu cầu đối với công tác tuyên truyền năm 2016 là phải đảm bảo tính kịp thời, thường xuyên, có chiều sâu và hướng về cơ sở; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin, sử dụng đồng bộ các phương tiện, hình thức tuyên truyền; với nhiều nội dung trọng tâm như sau:

      Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX), Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã 2012, các Nghị định và các  văn bản có liên quan đến đổi mới, phát triển kinh tế tập thể của cấp uỷ, chính quyền các cấp; giới thiệu các HTX điển hình tiên tiến, kinh nghiệm của các HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả; tuyên truyền, giới thiệu về vai trò, vị trí và các hoạt động của Liên minh HTX trong phát triển kinh tế tập thể, về Ngày HTX Việt Nam 11/4 và ngày HTX Quốc tế; tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu về "Luật HTX" và  "Mô hình HTX kiểu mới" do TW phát động nhằm phản ánh về các mô hình Hợp tác xã điển hình tiên tiến và gương lãnh đạo hợp tác xã giỏi trong thời kỳ đổi mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền về Kỷ niệm 20 năm thành lập Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị (31/7/1996 – 31/7/2016).v.v...

        Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những nội dung , Kế hoạch cụ thể như trên; năm qua Liên minh Hợp tác xã Quảng Trị đã tập trung các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng như phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên đề, Chuyên mục tuyên truyền về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, giới thiệu các mô hình tổ hợp tác, HTX, quỹ tín dụng nhân dân, có cách làm hay, hiệu qủa thiết thực nhằm nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Biên tập và phát hành hàng trăm bản tin Kinh tế hợp tác; những bài viết nhằm nghiên cứu, trao đổi, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trong hoạt động kinh tế hợp tác, HTX;  tích cực phối hợp với các Sở, ngành; các tổ chức đoàn thể chính trị và Ban chỉ đạo KTTT các huyện, thành phố, thị xã mở 38 lớp tuyên truyền Luật HTX năm 2012, Nghị quyết TW 5(khóa IX), Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 71-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; Nghị định 193/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật HTX; nghị định 151/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới phát triển KTTT cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, các thành viên HTX và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tích cực phối hợp với Báo Quảng trị, Báo Kinh tế hợp tác; thông qua Bản tin và trang thông tin điện tử của Liên minh HTX, ban Biên tập đã đăng tải nhiều văn bản, chính sách phát triển KTTT, giới thiệu nhiều mô hình kinh tế tập thể, các HTX Điển hình tiên tiến có cách làm hay, hoạt động chất lượng hiệu quả để các đơn vị tham khảo trao đổi kinh nghiệm nhằm nhân rộng mô hình; xây dựng chuyên trang đăng tải tin bài hoạt động của các thành viên thuộc Liên minh Hợp tác xã, đặc biệt thông qua cuộc thi tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 và "Mô hình HTX kiểu mới" do Trung ương phát động, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Hội Văn học NT tỉnh tổ chức hội trại sáng tác kịch bản với nhiều nội dung phong phú về mô hình HTX kiểu mới, thông qua các hội thi sân khấu để tuyên truyền giới thiệu những HTX hoạt động theo đúng bản chất của Luật HTX, những mô hình, điển hình trong và ngoài tỉnh ; thông qua các hội nghị, hội thảo để giới thiệu những kinh nghiệm, sáng kiến những việc làm hay của các HTX, lồng ghép giới thiệu  các mô hình máy móc nông cụ , đưa cơ giới hóa vào sản xuất để các HTX thành viên và các hộ nông dân tham khảo.. .

Có thể nói rằng, trong những năm qua, nhất là sau hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 13/ TW5 (khóa IX) được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, sự phối hợp với các cơ quan Thông tấn, Báo chí; các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã; công tác tuyên truyền phát triển KTTT đã được chú trọng triển khai toàn diện, rộng khắp ở các cấp, các ngành, các địa phương; trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, từ nhiều nguồn lực khác nhau, với nhiều nội dung và hình thức da dạng, phong phú. Thông qua đó, đã giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu, nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị và sự cần thiết của kinh tế tập thể trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Các hoạt động tuyên truyền đã nhận được sự đồng thuận cao trong dư luận và đã có tác động tích cực đến phong trào phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh. Kết quả công tác tuyên truyền, vận động đến cuối năm 2016 toàn tỉnh đã đi vào chuyển đổi được 297/344 HTX đạt tỷ lệ 86,34%  qua chuyển đổi hầu hết các HTX đã được củng cố về mặt tổ chức, đảm bảo đúng nguyên tắc của Luật HTX mới; chất lượng hoạt động của nhiều HTX đạt được năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của các hộ thành viên và người lao động trong khu vực KTTT được nâng cao. Nhiều cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đã giành sự quan tâm sâu sát hơn trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối với phong trào KTTT như quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động thành lập các THT, HTX; một số địa phương đã quyết liệt chỉ đạo giải thể các HTX ngưng hoạt động, tăng cường củng cố các HTX yếu kém kéo dài; bên cạnh một số địa phương còn có những chính sách hỗ trợ cụ thể giúp cho các HTX, tổ hợp tác hoạt động tốt hơn, điển hình như huyện Hải lăng, Cam lộ, Vĩnh linh và thành phố Đông hà, hàng năm đã ban hành các Văn bản, Kế hoạch, đồng thời phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo KTTT tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc việc củng cố, phát triển KTTT trên địa bàn ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực.

        Tuy nhiên bên cạnh đó các HTX sau chuyển đổi vẫn còn một số khó khăn trong quá trình hoạt động như: Chất lượng đội ngũ cán bộ trong các HTX còn thấp; vốn cho sản xuất kinh doanh còn thiếu; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật chưa đảm bảo nên năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm nông sản còn kém, chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong quá trình hội nhập. Đối với công tác tuyên truyền năm qua vẫn còn một số mặt hạn chế như còn khó khăn về kinh phí, nguồn lực; tính kịp thời chưa cao; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa được đồng bộ, từ đó chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội...

Tuyên truyền tập huấn Luật HTX 2012 cho cán bộ thành viên HTX Tích Tường (Quảng Trị)

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ hoạt động tuyên truyền về đổi mới, phát triển KTTT trong năm qua. Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã  tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc các quan điểm, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT; đồng thời tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, Báo Quảng Trị và các Báo thường trú, Trang website, bản tin .v.v.. vấn đề quan trọng là cần  đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ cũng như người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, lợi ích khi tham gia vào HTX và mô hình kinh tế tập thể; Cùng với đó, các ngành, các cấp cần tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX như: Hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình hợp tác phù hợp với điều kiện địa phương và nhu cầu xã hội; như hỗ trợ vay vốn, quy hoạch sử dụng đất, quảng bá, tổ chức liên doanh liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm; hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng phong trào KTTT mà nồng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển có hiệu quả, đúng tính chất mô hình HTX kiểu mới./.

File đính kèm:
Lê Như Cũng
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 32
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606