Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Danh mục Chính sách phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã
Đăng ngày: (19-12-2011); Số lượt đọc: 546
“Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí có các chuyên mục tuyên truyền một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả về kinh tế tập thể. Các cơ quan nghiên cứu lý luận có chương trình nghiên cứu khoa học thiết thực, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.” (Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư )

“Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí có các chuyên mục tuyên truyền một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả về kinh tế tập thể. Các cơ quan nghiên cứu lý luận có chương trình nghiên cứu khoa học thiết thực, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.” (Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư )

Phần thứ nhất
VĂN KIỆN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 • Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
 • Nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. (NQ số 13-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương, Hà Nội ngày 18/3/2002).

1.Thống nhất nhận thức về các quan điểm phát triển kinh tế tập thể.
2. Xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận tiện cho kinh tế tập thể phát triển.
3. Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách.
4. Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.
5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đối với phát triển kinh tế tập thể.

 • Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/9/2004 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội III Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (nhiệm kỳ 2005-2009.
  Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, IX, VIII, VII về kinh tế tập thể, hợp tác xã. (trích)
 • Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/10/2003 về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về kinh tế tập thể.
 • Quy định số 164-QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã).
 • Thông báo số 920-CP/VPTW của Văn phòng Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong hợp tác xã, liên hợp tác xã theo tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương.
  Kết luận số 08-KL/TW ngày 14/12/2006 của Ban bí thư về tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  Phần thứ hai
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 • Luật Hợp tác xã 2003 (Luật số 28/2003/L-CTN ngày 10/12/2003).
  Chương I. Những quy định chung.
  Chương II. Thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  Chương III. Xã viên.
  Chương IV. Tổ chức và quản lý hợp tác xã.
  ChươngV. Tài sản và tài chính của hợp tác xã.
  Chương VI. Tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã.
  Chương VIII. Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.
  Chương IX. Khen thưởng và xử lý vi phạm.
  Chương X. Điều khoản thi hành.
 • Tổ hợp tác theo quy định của Luật dân sự 2005, Điều 111-120.
 • Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 /10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003. (Có bản tiếng Anh- English)
 • Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.
 • Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 151 đang soạn thảo, sẽ ban hành trong năm 2008

  Phần thứ ba

  THÀNH LẬP, TỔ CHỨC LẠI HỢP TÁC XÃ

 • Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.
  - Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.
  - Chương I: Tên, địa chỉ trụ sở, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã.
  - Chương II: Xã viên.
  - Chương III: Tổ chức và quản lý hợp tác xã .
  - Chương IV: Tài sản, tài chính của hợp tác xã.
  - Chương V: Điều khoản thi hành.
 • Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  Chương I: Những quy định chung.
  Chương II: Tên, biểu tượng của hợp tác xã.
  Chương III: Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh.
  Chương IV: Điều khoản thi hành..
 • Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  I. Tên và biểu tượng hợp tác xã .
  II. Hướng dẫn một số nội dung về trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh.
  III. Chế độ thông tin, báo cáo đăng ký kinh doanh.
  IV. Điều khoản thi hành.
  Phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BKH
  I. Danh mục các mẫu giấy dùng trong đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  II.Cách ghi đối với liên hiệp hợp tác xã, tên cơ quan đăng ký kinh doanh.
  Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  Mẫu HTXDS: Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
  Mẫu HTXMG-1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
  Mẫu HTXTB –1: Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện.
  Mẫu HTXMG –2: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.
  Mẫu HTXMG- 3: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.
  Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh.
  Mẫu HTXTB-3: Giấy biên nhận.
  Mẫu HTXCV: Công văn lấy ý kiến tên HTX: (Trang 1).
  Mẫu HTXMP: (Trang 2) Phiếu ý kiến về tên hợp tác xã .
  MẪU HTX BC: Báo cáo tình hình đăng ký kinh doanh.
  Mẫu HTX-MPC: Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ ghi trên Giấy chứng nhận về đăng ký kinh doanh.
 • Thông tư số 55/1998/TT/BTC ngày 20/4/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
 • Một số mẫu giấy tờ tham khảo (tham khảo- không có trên Website).
  Mẫu M 1: Báo cáo về việc thành lập hợp tác xã.
  Mẫu M 2: Báo cáo UBND xã phường hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã.
  Mẫu M 3: Đơn xin gia nhập hợp tác xã.
  Mẫu M4: Biên bản đại hội.
  Mẫu M5: Biên bản bầu cử..
  Mẫu M6: Danh sách xã viên góp vốn.

Phần thứ tư
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

 • Quyết định 272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006-2010).
 • Thông tư số 04 /2004/TT-BKH ngày 13/12/2004 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006-2010.
  Biểu 1: Số lượng, quy mô đơn vị thuộc khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 2: Giá trị sản xuất, gia tăng khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 3: Một số chỉ tiêu hiệu quả của khu vực KTTT.
  Biểu 4: Hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 5: Giá trị gia tăng khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 6: Đóng góp thuế khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 7: Đầu tư khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 8: Hỗ trợ của nhà nước cho khu vực kinh tế tập thể.
  Biểu 9: Tham gia của khu vực kinh tế tập thể vào các chương trình MTQG, KTXH.
  - Phiếu thu thập số liệu cơ bản về hợp tác xã.
  Biểu 1: Hiện trạng đất đai nhà xưởng của hợp tác xã.
  Biểu 2: Tình hình xã viên của HTX.
  Biểu 3: Trình độ văn hóa cán bộ quản lý.
  Biểu 4: Vốn, taì sản của HTX.
  Biểu 5: Công nợ của hợp tác xã.
  Biểu 6: Ngành, nghề, sản phẩm năm 200.
  Biểu7: Kết quả sản xuất kinh doanh 200.
  Biểu 8: Thu nhập chủ yếu của hợp tác xã năm 200.
  Biểu 9: Hỗ trợ của nhà nước.
  Biểu 10:Thống kê kinh tế xã viên.
  - Phiếu kinh tế xã viên năm 200.
 • Công văn số 1276 /BKH-HTX ngày 01/3/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2006.
  Bảng 1: Một số mục tiêu định hướng (áp dụng cho Bộ, ngành TW Quản lý nhà Nước đối với HTX) Mẫu KHHTX-1.
  Bảng 2: Kinh phí Hỗ trợ khu vực kTTT bằng nguồn vốn ngân sách năm 2006 (áp dụng cho Bộ, ngành TW Quản lý nhà Nước đối với HTX) Mẫu KHHTX-2.
  Bảng 3: Một số mục tiêu định hướng (áp dụng đối với UBND tỉnh, TP trực thuộc TW) Mẫu KHHTX-3.
  Bảng 4: Hỗ trợ khu vực KTTT bằng nguồn vốn ngân sách năm 2006 (áp dụng đối với UBND tỉnh, TP trực thuộc TW) Mẫu KHHTX-4.
 • Công văn số 4484 /BKH-HTX ngày 16/6/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2007.
 • Thông tư 01/2006/TT-BKH ngày 19/01/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã.
  Mẫu ĐGHTX-1: Phiếu đánh giá hợp tác xã của xã viên.
  Mẫu ĐGHTX-2: Báo cáo đánh giá hợp tác xã.
  Mẫu ĐGHTX-3: Báo cáo đánh giá và phân loại hợp tác xã.

Phần thứ năm
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

 • Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.
 • Thông tư 02/2006/TT-BKH ngày 13/02/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.
  Mẫu HTHTX – 01: Đơn đề nghị hỗ trợ thành lập hợp tác xã.
  Mẫu HSĐT-02a: Đơn đề nghị hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã.
  Mẫu HTHTX-03: Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 200.
  Mẫu HTHTX-04: Tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã năm 200.
  Mẫu HTHTX-02: Nhu cầu hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 200.
  Mẫu HTHTX- 06: Tổng hợp khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 200.
  Mẫu HTHTX- 05: Tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 200.
  Mẫu HTHTX- 07: Tổng hợp khả năng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã năm 200.
 • Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg ngày 27/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • Quyết định số 59 /2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (kèm theo Điều lệ).
 • Thông tư số 81/2007/TT-BTC ngày 11/7/2007 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • Quyết định số 60 /2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 về lãi suất cho vay vốn của quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
 • Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17/7/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã.
 • Thông tư liên tịch số 48/2002/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 28/5/2002 của bộ Tài chính – bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.
 • Thông báo số 1506/TTg-KHTH ngày 10/10/2006,Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc xử lý nợ đối với các hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 05/11/2003 của Thủ tướng Chính phủvề việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp.
 • Thông tư số 31/2002/TT-BTC ngày 29/03/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.
 • Thông tư số 01/2002/TT-NHNN ngày 31/01/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 02/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã nông nghiệp.
 • Thông tư số 09/2004/TT-BTC ngày 11/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện xử lý nợ tồn đọng của hợp tác xã phi nông nghiệp.
 • Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 18/9/2007 về việc hỗ trợ từ ngân sách trung cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã.
 • Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (Trích).
 • Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (Ban hành theo NĐ 108/2006/NĐ-CP).
 • Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (Trích)
 • Thông tư 42/ 2003/TT-BTC ngày 7/5 /2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.
 • Công văn của Bộ Tài chính – Tổng cục thuế số 4426 TCT/NV6 ngày 12 tháng 12 năm 2003 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003.
 • Thông tư 96/2002/TT-BTC, ngày 24/10/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ – CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài.
 • Thông tư số 95/2005/BTC ngày 26-10-2005 của bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (Trích).
 • Nghị định của Chính phủ số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 về lệ phí trước bạ (Trích).
 • Nghị định số 181 /2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành Luật Đất đai (Trích).
 • Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.
 • Thông tư số 03/2003/TT-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về cho vay không phải bảo đảm bằng tài sản theo nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ.
 • Công văn số 320/CV-NHNN14 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện QĐ số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển NN&NT.
 • Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.
 • Thông tư số 04/2007/TT- NHNN ngày 13/6 /2007 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2004/TT-NHNN ngày 27/9/2004 hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.
 • Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn.
 • Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

Phần thứ sáu
QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

 • Nghị định của chính phủ số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Chương I: Những quy định chung.
Chương II: Thành lập và đăng ký kinh doanh.
Chương III: Thành viên.
Chương IV: Tổ chức và quản lý quỹ tín dụng nhân dân.
Chương V: Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
Mục 1: Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
Mục 2: Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.
Mục 3: Các hạn chế để bảo đảm an toàn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.
Chương VI: Tài chính, hạch toán, báo cáo và thông tin bảo mật.
Chương VII: Thanh tra ngân hàng, kiểm toán, kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý.
Chương VIII:Quản lý nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân.
Chương IX: Khen thưởng và kỷ luật.
Chương X: Điều khoản thi hành.

 • Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
 • Thông t ư số 06/2007/TT-NHNN ngày 06 /11/2007 của ngân hàng nhà nước Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2005/TT-NHNN ngày 30/12/2005 của Ngân hàng Nhà nước hư ớng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/5/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân
 • Quyết định 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch của Quỹ tín dụng nhân dân; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Quỹ tín dụng nhân dân; thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước.
 • Quyết định 31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006 của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành Quỹ tín dụng nhân dân.
 • Quyết định 05/2006/QĐ-NHNN ngày 20/01/2006 Ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
 • Thông tư số 62/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
 • Thông tư số 63/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng nhân dân trung ương.
 • Quyết định của Ngân hàng nhà nước số 61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006 ban hành quy chế quản lý vốn hỗ trợ của nhà nước cho hệ thống quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương.

Phần thứ bảy
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ

 • Quyết định số 75/2005/QĐ-TTg ngày 11/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 • Quyết định số 933 /HD-BCH ngày 02/8/2005 về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam khoá III
 • Quyết định số 932 QC/BCH ngày 02/8/2005 về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa III
 • Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam
 • Quyết định số 863 /2005/QĐ-LMHTXVN ngày 27/7/2005 ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam
 • Các ban – Trung tâm – Đơn vị trực thuộc liên Liên minh HTX Việt Nam
 • Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh (ban hành kèm theo Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 10/7/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 • Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi (đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi công nhận tại quyết định số 101 /2005/QĐ-UBND ngày 19/8/2005)
 • Quyết định số 48-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về nghĩa vụ, quyền lợi và mối quan hệ đối với thành viên cấp quốc gia
 • Quyết định số 49-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về mức hội phí và quản lý hội phí
 • Quyết định số 47-QĐ/LMHTXVN ngày 19/01/2007 của Liên minh HTX Việt Nam quy định về việc kết nạp thành viên
 • Đơn gia nhập Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (mẫu)

Nguồn: TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Ban TT-TT, VCA
Ban Tuyên truyền và Thông tin, Liên minh HTX Việt Nam đang biên soạn, dự kiến xuất bản tài liệu trên

File đính kèm:
www.vca.org.vn
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 40
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606