Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Tiến tới Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất
Đăng ngày: (19-12-2011); Số lượt đọc: 103
Thực hiện Kế hoạch số 456/2008/KH-LMHTX ngày 29/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất, Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, tiến tới tổ chức thành công Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất vào cuối năm 2008.

Thực hiện Kế hoạch số 456/2008/KH-LMHTX ngày 29/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất, Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, tiến tới tổ chức thành công Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất vào cuối năm 2008.

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
VIỆT NAM

Số: 799 /LMHTXVN-TĐKT

V/v: tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2008

Kính gửi: Liên minh HTX các tỉnh, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 456/2008/KH-LMHTX ngày 29/5/2008 của Liên minh HTX Việt Nam về tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất, Liên minh HTX Việt Nam đã có Công văn số 457/LMHTXVN-TĐKT ngày 29/5/2008 chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, tiến tới tổ chức thành công Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất vào trung tuần tháng 12/2008. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, công tác triển khai tại một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố diễn ra chậm so với kế hoạch, nhiều báo cáo với nội dung chất lượng chưa đạt yêu cầu, Liên minh HTX Việt Nam đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tập trung triển khai một số nội dung cụ thể sau:

1. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị, toạ đàm, trao đổi giữa HTX sản xuất, kinh doanh mạnh đã được lựa chọn với các HTX khác (không nhất thiết mời tất cả thành viên) nhằm tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm từ những mô hình HTX mạnh trên địa bàn.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2008.

Mỗi cụm thi đua của các khu vực chọn một Liên minh HTX tỉnh, thành phố có nhiều HTX sản xuất, kinh doanh mạnh làm điểm chỉ đạo tổ chức hội nghị và mời một số Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trong cụm tham dự hội nghị cùng rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức ở địa phương mình đạt kết quả tốt hơn (có danh sách gửi kèm).

2.  Liên minh HTX các tỉnh, thành phố chuẩn bị báo cáo tổng kết các HTX sản xuất, kinh doanh mạnh của địa phương theo đề cương hướng dẫn và thời gian quy định, gửi về Liên minh HTX Việt Nam.

Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2008.

Báo cáo gửi về Liên minh HTX Việt Nam bằng thư điện tử (toanvca@yahoo.com) hoặc đĩa mềm để chỉnh sửa và in vào kỷ yếu Hội nghị.

Trên đây là một số nội dung công việc cần triển khai, đề nghị Liên minh HTX các tỉnh, thành phố thực hiện đầy đủ và có kết quả các nội dung theo yêu cầu trên. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề gì vướng mắc đề nghị điện thoại về Văn phòng Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng (điện thoại: 04.8431769 hoặc 04.8431689 – số máy lẻ 130) để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Các đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch (để bc);

- Các đ/c cụm trưởng các cụm thi đua;

- VP TT Khu vực miền Trung – Tây Nguyên,   Cơ quan TT phía Nam;

- Lưu VT, VP TTHĐTĐKT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Biên

-  Công văn số 799/LMHTXVN-TĐKT về việc Tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh toàn quốc lần thứ nhất
-  Đề cương Báo cáo Tổng kết các HTX sản xuất, kinh doanh mạnh của Liên minh HTX tỉnh, thành phố
-  Danh sách Liên minh HTX các tỉnh, thành phố làm điẻm tổ chức Hội nghị HTX sản xuất, kinh doanh mạnh lấn thứ nhất của các cụm thi đua
File đính kèm:
(vca.org.vn)
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 17
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606