Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
KẾ HOẠCH CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC HỢP TÁC XÃ THUỘC DIỆN YẾU KÉM KÉO DÀI
Đăng ngày: (27-12-2011); Số lượt đọc: 507
Từ khi thực hiện Nghị quyết 13/TW5 khóa IX, Chỉ thị 20-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng; Kết luận 222-KL/TU của Tỉnh uỷ về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể,

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG TRỊ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1561 /KH-UBND

                                                        Quảng trị, ngày 24 tháng 6 năm 2011


KẾ HOẠCH

CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CÁC HỢP TÁC XÃ THUỘC DIỆN YẾU KÉM KÉO DÀI

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ

HỢP TÁC XÃ YẾU KÉM KÉO DÀI

I. TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG CỦA HỢP TÁC XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ YẾU KÉM KÉO DÀI

Từ khi thực hiện Nghị quyết 13/TW5 khóa IX, Chỉ thị 20-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng; Kết luận 222-KL/TU của Tỉnh uỷ về Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, tình hình kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến khá tích cực, nhiều HTX chuyển đổi được củng cố một bước về mặt tổ chức quản lý, điều hành HTX và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế trang trại phát triển ngày càng đúng hướng, tích cực tham gia vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Vai trò HTX bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Tuy nhiên vẫn còn nhiều HTX đang gặp phải những khó khăn, hạn chế, hiện có 70 HTX thuộc diện yếu kém kéo dài trong đó có một số HTX chuyển đổi mang tính hình thức không tuân thủ đúng quy định của Luật HTX. Vì vậy hoạt động của Hợp tác xã không theo đúng mô hình HTX kiểu mới, từ đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của HTX, nguyên nhân yếu kém tập trung một số vấn đề sau:

- Trong thời kỳ chuyển đổi HTX (1996-1998) một số địa phương do chưa quán triệt đầy đủ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và tính chất, mô hình HTX kiểu mới nên đã triển khai chuyển đổi một cách đồng loạt, thiếu sự chuẩn bị các điều kiện, một số địa phương chỉ đạo qua loa đại khái, dẫn đến chuyển đổi HTX mang tính hình thức, chỉ chuyển danh sách xã viên củ thành danh sách xã viên mới, không huy động xã viên góp vốn Điều lệ, không có phương án xử lý dứt điểm các loại công nợ của HTX, đội ngũ cán bộ HTX non yếu về nhiều mặt nhưng không chịu khó tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế và pháp luật, nên trình độ, năng lực quản lý kinh tế rất hạn chế không đủ sức xây dựng phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính khả thi, công tác quản lý, điều hành HTX chưa theo kịp cơ chế thị trường. Hầu hết các HTX yếu kém đều thiếu vốn hoạt động, một số HTX xã viên vào HTX chủ yếu chỉ trong chờ hưởng lợi, thiếu tinh thần xây dựng HTX, bên cạnh đó còn nợ nần dây dưa. Vì vậy phần lớn HTX yếu kém hoạt động không tuân thủ các quy định của Luật HTX và hiệu quả kinh tế - xã hội mang lại cho HTX và xã viên rất hạn chế.

Mặc dù, các HTX lâm vào tình trạng HTX yếu kém kéo dài nhiều năm nhưng một số địa phương cấp uỷ, chính quyền sở tại chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh, củng cố HTX đúng mức; đặc biệt là thiếu sự kiểm tra, đôn đốc, tư vấn, hướng dấn, giúp đỡ, hỗ trợ cho các HTX yếu kém nên các HTX vẫn không tìm được lối thoát để củng cố, đổi mới vươn lên.

II/ NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Căn cứ Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/2/2002 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Căn cứ Luật HTX năm 2003.

- Kết luận 222-KL/TU ngày 2/7/2007 của Hội nghị BCH tỉnh Đảng bộ lần thứ tám (khoá XV) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13/NQ-TW5 (Khóa IX) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

- Kế hoạch 3368/KH-UBND ngày 31/12/2007 của UBND tỉnh Quảng trị về việc triển khai kết luận Hội nghị lần thứ tám BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13, Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa (IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa kinh tế tập thể

- Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh giai đoạn 2009-2015.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CỦNG CỐ, ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ YẾU KÉM KÉO DÀI

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu chung

- Tập trung củng cố, đổi mới để kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các Hợp tác xã (HTX) ngày càng phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết 13/TW5 Hội nghị lần thứ V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất, nâng cao tốc độ tăng trưởng, đóng góp tỷ trọng ngày càng cao vào nền kinh tế của tỉnh.

- Phấn đấu đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh không còn HTX yếu kém kéo dài.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xóa 100% HTX thuộc diện yếu kém kéo dài.

Trong đó: củng cố, xây dựng đưa 30 % trong số HTX yếu kém vươn lên đạt loại HTX khá, 70% đạt loại trung bình.

II. Nội dung củng cố, kiện toàn HTX yếu kém kéo dài:

Từ mục tiêu trên, để củng cố, xây dựng HTX yếu kém kéo dài hoạt động ngày càng có hiệu quả đúng theo mô hình HTX kiểu mới, phải tập trung củng cố các mối quan hệ cơ bản sau:

1. Về quan hệ sở hửu: Tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, vốn liếng và các nguồn lực khác của HTX, tiến hành phân loại cụ thể: đối với tài sản chung của HTX (tài sản không chia) gồm trụ sở làm việc, các công trình phục vụ sản xuất, công trình phúc lợi, văn hóa xã hội, kết cấu hạ tầng phục vụ cho cộng đồng dân cư được hình thành từ nguồn quỹ phát triển sản xuất, quỹ tích lũy của HTX, kể cả các nguồn vốn và tài sản do Nhà nước trợ cấp cần phải được kiểm kê xác định lại cụ thể về số lượng và trị giá ... Đối với tài sản hình thành từ vốn góp của xã viên đều được kiểm kê đánh giá cụ thể để có phương án sử dụng có hiệu quả.

2. Về quan hệ quản lý:

Tiến hành xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX có tính khả thi, gắn với việc củng cố lại tư cách xã viên theo hướng hộ gia đình cử đại diện tham gia làm xã viên HTX; HTX phải có phương án huy động vốn cổ phần, xã viên khi tham gia HTX phải góp vốn cổ phần tối thiểu theo quy định của Điều lệ HTX, xã viên đủ tư cách thì được phát thẻ xã viên.

Củng cố lại bộ máy quản lý của HTX gồm Ban quản trị, Ban kiểm soát và đội ngũ cán bộ chuyên môn của HTX, tùy theo tình hình thực tiển ở địa phương, trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động của HTX để xây dựng bộ máy quản lý, điều hành HTX đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; việc củng cố bộ máy quản lý cần quan tâm bầu chọn những người có trình độ, tâm huyết, năng động, sáng tạo, tìm chọn những cán bộ có kinh nghiệm và đã qua đào tạo có kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tham gia vào bộ máy quản lý HTX.

3. Về quan hệ phân phối:

HTX kiểu mới thực hiện phân phối theo mức vốn góp và theo mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên đối với HTX. Cán bộ HTX được hưởng lương theo kết quả sản xuất kinh doanh dịch vụ, xã viên của HTX được thanh toán theo kết quả số lượng và chất lượng lao động; vốn góp càng lớn, mức độ sử dụng dịch vụ của HTX càng nhiều thì thu nhập của xã viên càng cao, đây là động lực khuyến khích người lao động hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với HTX.

4.Về quy mô HTX:

- Những HTX hiện tại có quy mô, diện tích, nguồn vốn tự có, doanh thu, số lượng dịch vụ quá nhỏ như.

+ Diện tích canh tác dưới 30 ha chủ yếu là sản xuất lúa (độc canh), không có ngành nghề, không có hoạt động kinh doanh.

+ Nguồn vốn tự có của HTX dưới 100 triệu đồng, phần lớn nằm vào tài sản cố định và công nợ.

+ Số lượng dịch vụ của HTX hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên dưới 4 dịch vụ.

+ Doanh thu của HTX dưới 200 triệu đồng.

+ Tiền lương của Chủ nhiệm HTX dưới 500 ngàn đồng/tháng, chủ yếu dựa vào thu phí dịch vụ theo đầu sào để trả lượng cho cán bộ, thì nên chuyển đổi sang loại hình Tổ hợp tác hoặc vận động hợp nhất với các HTX khác để có điều kiện hoạt động tốt hơn.

III. Các bước tiến hành củng cố HTX yếu kém kéo dài

A. Đối với các HTX có đủ điều kiện, có nhu cầu duy trì HTX, thực hiện củng cố lại HTX theo các bước sau:

1. UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã (gọi chung là cấp huyện) chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cùng cấp chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và các Sở chuyên ngành lập kế hoạch chi tiết triển khai củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX yếu kém kéo dài của địa phương mình và tổ chức Hội nghị chuyên đề triển khai cho các Ban ngành liên quan và cấp cơ sở trực thuộc.

2. Căn cứ vào kế hoạch của Tỉnh, của Huyện, Thành phố, Thị xã. UBND các xã, phường, thị trấn trên cơ sở phân tích tình hình thực trạng và nguyên nhân yếu kém của HTX để lập kế hoạch chi tiết triển khai củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu qủa hoạt động các HTX yếu kém; đồng thời chủ động quan hệ, đề xuất với Ban chỉ đạo kinh tế tập thể Huyện, Thành phố, Thị xã và Liên minh HTX tỉnh, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh những biện pháp, giải pháp triển khai củng cố đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX yếu kém kéo dài của địa phương mình.

3. Ban quản trị HTX theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện, của UBND xã, Phường, Thị trấn và sự tư vấn của Liên minh HTX tỉnh, các Sở, Ban ngành liên quan lập phương án củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX mình trình UBND xã, Phường, Thị trấn thông qua và trình Đại hội xã viên xem xét quyết định.

4. Tổ chức Hội nghị xã viên để tuyên truyền Luật HTX và các văn bản pháp luật liên quan, tuyên truyền mô hình HTX kiểu mới và các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể nâng cao nhận thức cho cán bộ, xã viên và nhân dân, để họ tự nguyện tham gia xây dựng HTX ngày càng vững mạnh.

5. Tổ chức Đại hội xã viên xem xét quyết định phương án củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động; Bổ sung và kiện toàn bộ máy quản lý HTX; xây dựng lại Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ có tính khả thi, thống nhất phương án giải quyết những vấn đề tồn động như công nợ, tài sản...

6. Hướng dẫn lập các thủ tục đăng ký kinh doanh của HTX (nếu có).

B. Giải thể đối với các HTX thuộc diện yếu kém kéo dài, không có nhu cầu cần phải tiếp tục duy trì HTX.

-Vận động, hướng dẫn những HTX không đủ điều kiện, không có nhu cầu tiếp tục duy trì HTX thì chuyển đổi qua mô hình Tổ hợp tác để phù hợp với trình độ quản lý và nhu cầu hoạt động của người dân tại địa phương.

- Các HTX hoạt động hình thức, kém hiệu quả, không đáp ứng nhu cầu và lợi ích xã viên thì vận động giải thể tự nguyện hoặc bắt buộc giải thể HTX theo quy định của pháp luật.

- Các bước tiến hành theo đúng trình tự nêu ở phần trên để trình Đại hội xã viên xem xét quyết định, tự nguyện tuyên bố giải thể hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bắt buộc giải thể.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phân công nghiệm vụ:

Sở Nông nghiệp& phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể các Huyện Thành phố, Thị xã và các phòng ban liên quan cấp huyện tổ chức tư vấn, hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc các HTX nông nghiệp tổ chức thực hiện.

- Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cấp Huyện, Thành phố, Thị xã tổ chức tư vấn hướng dẫn, chỉ đạo đôc đốc các HTX phi nông nghiệp tổ chức thực hiện.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng quản lý Nhà nước của mình đối với HTX phối hợp với Liên minh HTX tỉnh và UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc và bố trí kinh phí phục vụ cho nhiệm vụ triển khai kế hoạch củng cố các HTX yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh (qua đơn vị phân công làm đầu mối là Liên minh HTX tỉnh) trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

- Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở ban ngành liên quan, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ quản lý HTX xây dựng Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới nhằm sớm đưa HTX thoát khỏi diện yếu kém.

- UBND các Huyện, Thành phố, Thị xã tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ban chỉ đạo kinh tế tập thể cùng cấp và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX yếu kém kéo dài. Đồng thời tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện, Thành phố, Thị xã nhằm giúp các HTX phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế- xã hội ngày càng cao.

- Ban chỉ đạo KTTT các cấp có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp tăng cường chỉ đạo triển khai việc củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX yếu kém kéo dài.

- Bản thân các HTX trong diện yếu kém phải chủ động phát huy sức mạnh nội lực, củng cố lại bộ máy Ban quản lý, xây dựng hoặc sửa đổi bổ sung Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX mang tính khả thi, tích cực vận động xã viên góp vốn, góp sức chung tay đoàn kết, xây dựng HTX vượt qua khỏi yếu kém; vươn lên sớm trở thành HTX vững mạnh

2. Thời gian triển khai củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX yếu kém kéo dài.

Từ tháng 06-08/2011 triển khai làm thí điểm ở huyện Hải Lăng để rút kinh nghiệm.

Tháng 8-12 /2011 đánh giá sơ kết kết quả thực hiện ở huyện điểm và triển khai tất cả các huyện, thành phố, thị xã.

Quý I/2012 tổ chức sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX yếu kém kéo dài trên địa bàn tỉnh để có giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX.

Trong qua trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để có sự chỉ đạo bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:                                   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- TVTU, TT/HĐND tỉnh;                           KT. CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND tỉnh;                    PHÓ CHỦ TỊCH

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT,

Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;

- Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh;         (Đã ký)

- Liên minh HTX và DNNQD;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã;

- Lưu: VT,
                                                                     Nguyễn Quân Chính

File đính kèm:
Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Trị
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 35
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606