Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Kinh tế tập thể – những vấn đề cần quan tâm
Đăng ngày: (19-12-2011); Số lượt đọc: 290
Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể xác định mục tiêu đến năm 2010 là đưa khu vực kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể xác định mục tiêu đến năm 2010 là đưa khu vực kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể xác định mục tiêu đến năm 2010 là đưa khu vực kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết với sự tham gia của đại diện các cấp, ngành Trung ương và địa phương đã khẳng định: Qua 5 năm triển khai (2001-2006) thực hiện Nghị quyết, tổ hợp tác phát triển mạnh và là mô hình phổ biến, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế xã hội ở nhiều vùng hiện nay trên cả nước, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những chuyển biến đó vẫn chưa đủ mức để tạo nên bước ngoặt về chất cho sự phát triển của các tổ hợp tác, hợp tác xã, đâu đó vẫn còn tình trạng yếu kém, còn nhiều khó khăn và bất cập lớn. Điều này đòi hỏi, trong thời gian tới đây, các địa phương, các cấp và các ngành vẫn cần phải tiếp tục thực hiện các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết đề cập đến, trong đó chú ý:

Tập trung triển khai mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức, tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển. Theo đó, cán bộ đảng viên các cấp, ngành, địa phương luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể đồng thời tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn nữa các nội dung của Nghị quyết, nhận thức đúng và đầy đủ hơn về các quan điểm, đường lối phát triển kinh tế tập thể trong đó có bản chất và mô hình của hợp tác xã kiểu mới. Song song là đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách thiết thực và hấp dẫn để đông đảo người dân, các tổ hợp tác và hợp tác xã nắm bắt nhanh và đúng vị trí, nội dung của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế – xã hội.

Đẩy nhanh việc ban hành và hướng dẫn thực hiện đồng bộ các chính sách cũng như sửa đổi bổ sung một số chính sách hỗ trợ các hợp tác xã trong điều kiện mới. Đây là nội dung thuộc về trách nhiệm của Ban Bí thư và từ đó, Ban Bí thư cần khẩn trương rà soát các chính sách đã ban hành để kịp thời có sửa chữa, bổ sung, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện đặc thù của kinh tế tập thể trong môi trường hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Thực tiễn triển khai 5 năm qua cho thấy cần phải thể chế hoá và hướng dẫn cụ thể hơn một số chính sách về đào tạo bổi dường cán bộ, về bảo hiểm xã hội, về đất đai, về tài chính tín dụng, về hỗ trợ khoa học công nghệ và môi trường cũng như về hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường.

Báo cáo Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết đặt ra yêu cầu một số chủ trương, biện pháp mới mà Ban Bí thư cần xem xét giải quyết triển khai. Đó là:

Thứ nhất, xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn hợp tác xã và xã viên, người lao động trong các hợp tác xã.

Thứ hai, cho phép cán bộ quản lý và nghiệp vụ làm việc lâu năm trong hợp tác xã được truy nộp bảo hiểm xã hội kể từ khi có Luật hợp tác xã 1996; cho phép để lại 100% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hợp tác xã ở nông thôn, 50% đối với hợp tác xã phi nông nghiệp ở khu vực thành thị như là một phần công trợ của Nhà nước để lại cho hợp tác xã đầu tư mở rộng sản xuất, dịch vụ, tích luỹ tài sản chung chia cho xã viên nhưng phải hoàn trả lại phần vốn này cho nhà nước trong trường hợp giải thể.

Thứ ba, có cơ chế thích hợp để huy động nguồn lực của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam nhằm tập trung hỗ trợ có mục tiêu các dự án đầu tư của khu vực kinh tế tập thể; tạo điều kiện xây dựng các ngân hàng hợp tác phục vụ nhu cầu tín dụng của các hợp tác xã theo Luật các tổ chức tín dụng.

Thứ tư, cần có cơ chế phù hợp tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã trở thành cổ đông chiến lược hoặc dành tỉ lệ cổ phần ưu đãi nhất định cho các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia trong quá trình cổ phần hoá.

Thứ năm, xây dựng và triển khai Đề án củng cố, tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển đổi ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chú trọng tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với kinh tế tập thể. Trên cơ sở đó, các cấp chính quyền cần tập trung xây dựng và cân đối các nguồn lực triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngắn hạn và dài hạn nhất là phát triển kinh tế tập thể ở các khu vực đặc biệt: Đồng bằng Nam bộ, Bắc bộ, duyên hải miền Trung…; chủ động rà soát, bổ sung, xây dựng các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổng kết, nhân rộng các điển hình; đặc biệt chú trọng việc lồng ghép nội dung nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực triển khai nội dung này trong khi hoạch định chính sách xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức bộ máy quản lý cụ thể, phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế đồng thời chú trọng đào tạo bồi dưỡng kiến thức hợp tác xã cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã ở các cấp.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, các cấp uỷ cần nhận thức rõ đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với phía chính quyền trong chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Với các địa phương, ngành, tiếp tục củng cố Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể ở các địa phương, phân công rõ một cán bộ trong cấp uỷ, chính quyền phụ trách, chịu trách nhiệm về công tác kinh tế tập thể. Riêng cấp Trung ương, cần phân công một Phó Thủ tướng phụ trách mảng kinh tế tập thể. Làm được như vậy chắc chắn sẽ tăng cường được chỉ đạo và phối hợp trong tổ chức thực hiện đường lối, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn mới hiện nay.

File đính kèm:
Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 14
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606