Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Phát triển “tam nông” gắn với xây dựng nông thôn mới
Đăng ngày: (05-01-2012); Số lượt đọc: 539
Hội nghị lần thứ 5, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (khóa XV) đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU ngày 31/12/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”).
Hội nghị lần thứ 5, BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (khóa XV) đã tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 BCHTƯ Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU ngày 31/12/2008 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là “tam nông”).

Trên cơ sở đánh giá toàn diện về mọi mặt sau 3 năm thực hiện, BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra một số giải pháp để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và Chương trình hành động 72-CTHĐ/TU của Tỉnh ủy từ nay đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển “tam nông” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “tam nông”, nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về “tam nông” được nâng lên.

Nghị quyết 26-NQ/TW về “tam nông” và Chương trình xây dựng nông thôn mới là những quyết sách lớn và tầm nhìn xa của Ðảng và Nhà nước. Ðể phát triển nền nông nghiệp hiện đại gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới thì công tác quy hoạch phải đi trước một bước trên cơ sở tính toán một cách toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng miền. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo luồng sinh khí mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng sống cho nông dân trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

Tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách mới nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện; cơ cấu sản xuất chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa; các ngành trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản có bước phát triển khá.

Đối tượng chính của nghị quyết là nông dân được coi trọng trong quá trình thực hiện. Nông dân trên địa bàn tỉnh nhờ được thụ hưởng nhiều chính sách và nỗ lực tự thân nên đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh; tỉ lệ hộ sử dụng điện, nước sạch đảm bảo vệ sinh, hộ có phương tiện nghe nhìn, internet, điện thoại cố định tăng đáng kể.

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe, cơ sở vật chất giáo dục được đầu tư phát triển mạnh; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm. Hộ nông dân được giao đất, giao rừng, vay vốn phục vụ sản xuất, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó vai trò tự chủ của nông dân ngày càng được thể hiện rõ hơn.

Tín hiệu đáng mừng hiện nay là kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ. Các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh đã triển khai được một số nội dung như thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế và phân công trách nhiệm các thành viên; lựa chọn 8 xã điểm để làm thí điểm; rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn của 117 xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; bố trí ngân sách để triển khai thực hiện; tiến hành quy hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chủ trương, chính sách về “tam nông” vẫn còn có những hạn chế. Nhận thức của một bộ phận cán bộ và người dân về Nghị quyết 26-NQ/TW, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chưa đầy đủ; sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở thiếu tính đồng bộ, cụ thể và kịp thời.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn còn chậm; công nghiệp chế biến nông sản, hoạt động dịch vụ, thương mại chưa phát triển; kết cấu hạ tầng nông thôn và các cụm công nghiệp - làng nghề chưa đồng bộ. Điều kiện sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nông dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở còn hạn chế.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều bất cập; các doanh nghiệp, hợp tác xã và trang trại trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chủ yếu quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực cạnh tranh thấp. Việc liên doanh, liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ còn lỏng lẻo. Khả năng cân đối các nguồn lực để thực hiện đạt 19 tiêu chí nông thôn mới theo quy định còn rất nhiều khó khăn và phải thực hiện trong nhiều năm.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TW và Chương trình hành động số 72-CTHĐ/TU về “tam nông” đạt kết quả, Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục tăng cường tuyên truyền nội dung nghị quyết và chương trình hành động; các nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân trong nghị quyết đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ giai đoạn 2010-2020 sâu rộng trong xã hội.

Rà soát, bổ sung và điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp - PTNT; quy hoạch sử dụng đất đai; quy hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020. Xây dựng và ban hành các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp ở nông thôn; đẩy mạnh đào tạo nghề và chuyển đổi nghề trong lao động nông thôn.

Mặt khác, huy động mọi nguồn lực xã hội tập trung thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, gắn sản xuất với thị trường, tích cực phát triển công nghiệp chế biến nông sản hàng hóa. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung, thâm canh, chuyên canh và sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh, hiệu quả kinh tế của các mặt hàng nông sản.

Huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có 20% số xã đạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, vai trò tập hợp của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện chính sách “tam nông”, củng cố liên minh công- nông- trí thức và hỗ trợ nông dân làm giàu chính đáng gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Nghị quyết 26-NQ/TW về “tam nông” và Chương trình xây dựng nông thôn mới là những quyết sách lớn và tầm nhìn xa của Ðảng và Nhà nước. Ðể phát triển nền nông nghiệp hiện đại gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới thì công tác quy hoạch phải đi trước một bước trên cơ sở tính toán một cách toàn diện sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, vùng miền. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo luồng sinh khí mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng sống cho nông dân trong tỉnh nói riêng, cả nước nói chung trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.

File đính kèm:
PHƯƠNG MINH
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 272
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606