Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
Kế hoạch tuyên truyền năm Quốc tế HTX 2012
Đăng ngày: (16-02-2012); Số lượt đọc: 337

  Liªn minh hîp t¸c x· viÖt nam

Ban tuyªn truyÒn vµ th«ng tin

                  

KÕ ho¹ch tuyªn truyÒn n¨m quèc tÕ hîp t¸c x· - 2012

 

TT

Néi dung ho¹t ®éng

§¬n vÞ thùc hiÖn

§¬n vÞ phèi hîp

Thêi gian

1

Lµm mét phãng sù (25 -30 phót) tuyªn truyÒn vÒ phong trµo HTX ë ViÖt Nam vµ phong trµo HTX mét sè n­íc trªn thÕ giíi ®Ó ph¸t trªn §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam vµ ph¸t tr­íc lóc khai m¹ lÔ kû niÖm N¨m quèc tÕ HTX 7/7/2012 .

VTV1

Ban TTTT

Quý II/2012

 

 

2

Lµm mét  phãng sù (15 phót) vÒ phong trµo HTX  ViÖt Nam vµ mét sè n­íc trªn thÕ giới ®Ó ph¸t sãng trªn §µi TiÕng nãi ViÖt Nam (VOV)

VOV

 

Ban TTTT

 

Quý II/2012

3

Mêi mét sè phãng viªn ®Õn dù vµ ®­a tin vÒ lÓ kû niÖm  Ngµy HTX nghÒ c¸  quèc tÕ lÇn thø 2 t¹i §µ N½ng (Kho¶ng 10 Phãng viªn th­êng tró  cña c¸c b¸o lín t¹i §µ N½ng)

Ban TTTT

C¸c b¸o

 

15/6

4

Mêi mét sè phãng viªn cña c¸c b¸o viÕt lín  ®Õn dù vµ ®­a tin vÒ lÔ kû niÖm N¨m Quèc tÕ HTX cña Liªn hîp quèc 7/7/2012 ( 40 phãng viªn)

Ban TTTT

C¸c b¸o lín

Ngµy 7/7

5

Tæ chøc chôp ¶nh, ghi h×nh c¸c sù kiÖn trªn lµm t­ liÖu

TTXVN

Ban TTTT

Ngµy 7/7

6

Tæ chøc cuéc thi t×m hiÓu vÒ HTX ViÖt Nam

Thêi b¸o Kinh Doanh

Ban TTTT

Quý I-II

7

Tæ chøc gÆp mÆt c¸c phãng viªn cña c¸c c¬ quan b¸o chÝ ë Trung ­¬ng vµ Hµ Néi mçi quý 1 lÇn vµo th¸ng ®Çu cña quý.

Ban TTTT

V¨n phßng

4 quý

8

Mçi th¸ng giíi thiÖu trªn ch­¬ng tr×nh thêi sù cña VTV 1 tin vÒ HTX hoÆc ho¹t ®éng cña hÖ thèng Liªn minh HTX ViÖt Nam

VTV

Ban TTTT

12 lÇn

9

Biªn tËp tµi liÖu tuyªn truyÒn Ngµy HTX ViÖt Nam vµ N¨m quèc tÕ HTX 2012 göi Liªn minh HTX c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ

Ban TTTT

Ban QHQT

Quý I

 

File đính kèm:
www.vca.org.vn
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 15
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606