Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP QUAN TÂM HƠN NỮA ĐẾN KINH TẾ TẬP THỂ
Đăng ngày: (07-06-2010); Số lượt đọc: 327
Từ nay đến cuối năm 2010 tỉnh ta tập trung tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hiện nay đã bắt đầu tổ chức đại hội các tổ chức Đảng ở cơ sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh ta

Từ nay đến cuối năm 2010 tỉnh ta tập trung tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp để tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Hiện nay đã bắt đầu tổ chức đại hội các tổ chức Đảng ở cơ sở. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh ta. Đại hội Đảng sẽ bàn và quyết định những vấn đề trọng yếu của đất nước và của địa phương, trong đó có vấn đề quan trọng là nhìn nhận, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và hoạch định phương hướng mực tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội-quốc phòng an ninh cho chặng đường sắp tới, trong đó cần thiết phải bàn và quyết định mục tiêu, giải pháp nhằm tiiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX.

          Đến tháng 12/2009 trên địa bàn tỉnh ta có 5.784 Tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực tiết kiệm tín dụng; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; chăn nuôi; lâm nghiệp;sản xuất TTCN. Có 2 LH-HTX, 354HTX, trong đó 276 HTX Nông nghiệp, chiếm 78%. Kết quả phân loại các HTX Nông nghiệp năm 2009 có 95 HTX khá giỏi, chiếm tỷ lệ 35%; 130 HTX trung bình, chiếm tỷ lệ 47,4%;  còn 49 HTX yếu kém, chiếm tỷ lệ 17,6%.                                   

          Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá V, kỳ họp thứ 18 ngày 30/07/2009 nêu rõ: Từ nay đến năm 2015 đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX của Quảng trị thoát ra khỏi những yếu kém hiện nay, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển tích cực, đúng hướng và bền vững, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của kinh tế tập thể. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới đạt tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP của tỉnh.

          Mục tiêu cụ thể là tập trung củng cố, đổi mới nội dung hoạt động của 100% HTX hiện có theo đúng tính chất, mô hình HTX kiểu mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới Tổ hợp tác, HTX, phấn đấu hàng năm số lượng HTX tăng từ 3-5%. Nâng số HTX hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có lãi chiếm 90% trở lên. Chỉ đạo xây dựng 20 HTX điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đẻ rút kinh nghiệm và nhân rộng. Tỷ lệ HTX sản xuất kinh doanh, dịch vụ khá giỏi đạt tỷ lệ 50% trở lên, không còn HTX yếu kém. Tốc độ tăng trưởng bình quân của khu vực kinh tế tập thể  đạt 10-12%/ năm.  Tỷ trọng của kinh tế  tập thể chiếm 8-9% GDP của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2015, trình độ cán bộ chủ chốt HTX có ít nhất 20% đại học và 40% trung cấp. Có 90 % số HTX tham gia thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

          Cần phải tập trung triển khai những giải pháp lớn nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới là:

Thường xuyên tuyên truyền, vận động, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước kịp thời đến với cán bộ, xã viên HTX. Trên cơ sở thực tế về đất đai, lao động, truyền thống sản xuất của địa phương kết hợp với sự năng động của nền kinh tế thị trường, HTX xây dựng cho được phương án SXKD-DV tổng hợp, khả thi và có hiệu quả cao. Xây dựng Điều lệ HTX vừa phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng HTX vừa đảm bảo đúng với luật chung. Củng cố lại tư cách xã viên theo hướng mỗi hộ cử một người đủ điều kiện tham gia xã viên HTX, đồng thời gắn với việc tăng vốn góp của xã viên, coi vốn góp của xã viên là nguồn lực tài chính cơ bản trong hoạt động SXKD-DV của HTX. Đổi mới phương pháp điều hành và quản lý HTX. Áp dụng cơ chế khoán vốn cho Ban quản trị, cho chủ nhiệm để chủ động, năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ HTX để đến năm 2015 trình độ cán bộ HTX có 20 % Đại học và 40 % Trung cấp, có đủ phẩm chất tốt, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết xây dựng phong trào HTX, quản lý, điều hành tốt HTX. Tổ chức tham quan, học tập, mở mang kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật đồng bộ, phù hợp và có hiệu quả cao. Phát động phong trào thi đua yêu nước, sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng nhân rộng điển hình tốt.

          Tăng cường hơn nữa  sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, sự vận động của Mặt trận, đoàn thể các cấp. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng và tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đang lần thứ 5(khóa IX), Nghị quyết Đại hội X của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, luật HTX 2003 và các chính sách phát triển kinh tế tập thể của Trung ương, của Tỉnh. Trong xây dựng chiến lược, kế họach phát triển KT-XH của Tỉnh, của các địa phương cần lồng ghép nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực để triển khai thực hiện. Sớm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của địa phương. Các cấp ủy đảng và tổ chức đảng, các cấp chính quyền cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể là một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, đây cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải kiên trì. Đại hội Đảng các cấp lần này đánh dấu  một mốc son quan trọng trong chặng đường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội nói chung và kinh tế tập thể nói riêng. Tin tưởng rằng với đường lối đúng đắn của Đảng, với truyền thống cách mạng, giàu lòng yêu nước, không cam chịu đói nghèo, Đảng bộ và nhân dân Quảng trị quyết tâm giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên lĩnh vực kinh tế tập thể trong những năm sắp tới.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 13
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606