Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC CÁN BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2009-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020
Đăng ngày: (28-01-2010); Số lượt đọc: 106
Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh Quảng trị (Liên minh HTX&DN) ra đời đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ&vừa trên địa bàn tỉnh; là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tư vấn, trợ giúp cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ & vừa.

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN MINH HTX&DN TỈNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Số: .../ PA LMHTX 
                                                        Đông Hà, ngày 26 tháng 10 năm 2009


PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC CÁN BỘ LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP

TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2009-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh Quảng trị (Liên minh HTX&DN) ra đời đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ&vừa trên địa bàn tỉnh; là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, tư vấn, trợ giúp cho các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và các doanh nghiệp nhỏ & vừa. Kể từ khi ra đời đến nay Liên minh HTX&DN tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao, góp phần tích cực vào việc củng cố và xây dựng quan hệ sản xuất mới, tạo lập được những tiền đề cần thiết để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và các doanh nghiệp nhỏ&vừa trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm gần đây để trợ giúp cho các Tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp nhỏ &vừa vượt qua những khó khăn, thách thức vươn lên hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó do sự phát triển nhanh chóng của số lượng doanh nghiệp nhỏ&vừa (Đến 30/6/2009 toàn tỉnh có trên 1300 Doanh nghiệp và 28.000 hộ kinh doanh cá thể, 2 Liên hiệp HTX, 354 HTX và 5784 tổ hợp tác), theo nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, ngày 3/3/2006 UBND tỉnh đã cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ&vừa tỉnh Quảng trị theo Quyết định 436/QĐ-UB và đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2006-2011.Theo đó, Liên minh HTX&DN tỉnh có nhiệm vụ phục vụ mọi hoạt động của Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ&vừa tỉnh. Vì thế nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như nhiệm vụ thu thập, tập hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ HTX& Doanh nghiệp của Liên minh HTX&DN tỉnh ngày càng tăng như hướng dẫn các thủ tục thành lập HTX và doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, hỗ trợ xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin kinh tế thị trường, đào tạo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý kinh tế và pháp luật; gần đây HĐND và UBND tỉnh giao thêm nhiệm vụ tổ chức dạy nghề, du nhập nghề mới cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức quản lý, vận hành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh ... Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và tăng cường nhân lực cho Liên minh HTX&DN tỉnh. Trên cơ sở hoàn thiện cơ cấu bộ máy, Liên minh HTX&DN tỉnh mới có điều kiện phát huy được sức mạnh tổng hợp, phấn đấu làm tròn chức năng của tổ chức Liên minh HTX&DN tỉnh và thực hiện tốt những nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

PHẦN THỨ NHẤT

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÁN BỘ LIÊN MINH

HỢP TÁC XÃ VÀ DOANH NGHIỆP TỈNHI

I. Giới thiệu chung về Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp

1. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

1.1. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh do Đại hội bầu theo nhiệm kỳ 5 năm một lần.

1.2. Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Chủ tịch, các phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh do Ban chấp hành bầu cử theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

1.3. Đại diện Chi nhánh Liên minh HTX ở thành phố, huyện, thị xã và một số ngành đặc thù do Hội nghị thành viên Liên minh HTX thuộc địa phương, ngành tiến cử, trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của lãnh đạo ngành, điạ phương và thường trực Liên minh HTX tỉnh.

Nhiệm kỳ của Ban đại diện Liên minh HTX ở các ngành, địa phương theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm, tuân thủ theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Liên minh HTX ngành, địa phương.

2. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

2.1. Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh do Đại hội bầu cử theo nhiệm kỳ 05 năm một lần.

2.2. Ban thường vụ, Ban kiểm tra, Ban kiểm tra, Chủ tịch, các phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh bầu cử theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội nhỏ và vừa tỉnh.

2.3. Ban đại diện Chi nhánh, chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các thành phố, huyện, thị xã và một số ngành đặc thù do hội nghị thành viên doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành địa phương tiến cử, trên cơ sở ý kiến thỏa thuận của lảnh đạo ngành, địa phương và thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Nhiệm kỳ của ban đại diện chi nhánh, chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở ngành, địa phương theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, hoạt động kiêm nhiệm, tuân thủ theo Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh và Quy chế tổ chức, hoạt động của chi nhánh, chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành, địa phương.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy Liên minh Hợp tác xã và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

1. Cơ quan thường trực Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh gồm có Chủ tịch và một số phó chủ tịch chuyên trách, cụ thể như sau:

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Hoạt động chuyên trách.

Một phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phụ trách khu vực kinh tế tập thể, hoạt động chuyên trách, kiêm phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh,

Một phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm phó Chủ tịch, tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, phụ trách khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động chuyên trách.

Một phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phụ trách Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp tỉnh hoặc kiêm giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, hoạt động chuyên trách, kiêm phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

2. Tổ chức bộ máy giúp việc của Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh

Theo thỏa thuận của Sở nội vụ tại văn bản số 551/SNV-TCCC ngày 20/10/2004 của Sở Nội vụ Quảng Trị “về việc thỏa thuận tổ chức bộ máy Liên minh HTX&DNNQD tỉnh” gồm có:

- Văn phòng

- Ban kiểm tra

- Ban phong trào HTX

- Ban phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp

Nhờ có cơ cấu bộ máy giúp việc phù hợp nên trong nhiệm kỳ qua từ năm 2004-2009 Liên minh HTX &DNNQD tỉnh đã triển khai được nhiều chương trình hoạt động đạt kết quả thiết thực góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao.

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG CĂN CỨ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

- Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và Nghị định 56/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ &vừa.

- Căn cứ Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt nam, Điều lệ Liên minh HTX &DNNQD tỉnh Quảng trị, Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng trị.

- Căn cứ Kết luận số 222/KL-TU ngày 2/7/2007 của Hội nghị tỉnh ủy lần thứ tám (khóa XIV).

Căn cứ Thông báo kết luận số 859-TB/TU ngày 12/10/2009 của Ban thường vụ tỉnh ủy tại buoir làm việc với Liên minh HTX&DNNQD tỉnh.

- Căn cứ nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009-2015.

- Căn cứ Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 9/11/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh.

- Căn cứ Nghị quyết 07/2008//NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực (trọng tâm là đào tạo nghề cho người lao động tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007-2015).

- Căn cứ quyết định số 425/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh.

- Theo văn bản thảo thuận số 551/SNV-TCCC ngày 20/10/2004 của Sở Nội vụ Quảng Trị “về việc thỏa thuận tổ chức bộ máy Liên minh HTX&DNNQD tỉnh”

PHẦN THỨ BA

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Bước vào giai đoạn mới 2009-2015, Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ & vừa tỉnh Quảng trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó thêm một số nhiệm vụ mới: ( Theo kết luận số 222/KL-TU ngày 2/7/2007 của Hội nghị tỉnh ủy lần thứ tám (khóa XIV); Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND; Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 30/7/2009 và Quyết định số 425/2009/QĐ-UBND ngày 17/3/2009 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh

+ Trực tiếp điều hành, quản lý Quỷ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với số vốn Điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.

+ Bổ sung thêm nhiệm vụ dạy nghề cho xã viên và người lao động trong khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ &vừa trên địa bàn tỉnh.

+ Tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ..

Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi phải xây dựng tổ chức bộ máy Liên minh HTX và doanh nghiệp nhỏ &vừa tỉnh đủ mạnh để thực thi tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm hỗ trợ thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ & vừa phát triển bền vững. Liên minh Hợp tác xã và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng Phương án tổ chức bộ máy giúp việc giai đoạn 2009-2015 và định hướng đến 2020 như sau:

I. Cơ cấu tổ chức các phòng ban

- Văn phòng

- Ban kiểm tra

- Ban phong trào HTX

- Ban phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp

- Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban:

1.Văn phòng Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ & vừa tỉnh có nhiệm vụ:

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh theo tháng, quý, năm để thông qua Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Tổ chức thu thập, tổng hợp tình hình hoạt động , phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ &vừa trên địa bàn tỉnh; tình hình hoạt động các chi nhánh, chi hội thành viên để lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ.

- Trực tiếp thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý tài sản, tài chính của cơ quan Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

2. Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh có nhiệm vụ:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động kiểm tra của ban kiểm tra Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh hàng năm để thông qua Ban chấp hành Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

-Tổ chức thực thi các hoạt động kiểm tra theo chương trình kế hoạch đã được Ban chấp hành thông qua.

-Tiếp nhận và đề xuất phương án tham gia giải quyết các khiếu nại, kiến nghị của Tổ hợp tác, Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên. Trực tiếp tổ chức hòa giải các tranh chấp nội bộ của Tổ hợp tác, HTX và doanh nghiệp.

-Trực tiếp hướng dẫn đôn đốc Ban kiểm soát các HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp hoạt động theo đúng điều lệ, nội quy của HTX. Liên hiệp HTX và doanh nghiệp; phối hợp với Trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và doanh nghiệp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác kiểm tra, kiểm soát cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp.

3. Ban phong trào Hợp tác xã:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến kinh tế tập thể. Chủ trì phối hợp các bộ phận trong cơ quan xây dựng biên tập bản tin, chuyên mục Website của Liên minh HTX tỉnh; hướng dẫn đôn đốc các Tổ hợp tác, HTX tổ chức tuyên truyền rộng rải các ấn phẩm nói trên trong cán bộ, người lao động trong khu vực tập thể. Vận động, hướng dẫn phát triển tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX xây dựng phổ biến, nhân rộng HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phát động các phong trào yêu nước trong khu vực kinh tế tập thể, tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

- Vận động, hướng dẫn, khâu nối các Tổ hợp tác, HTX liên hiệp HTX; đẩy mạnh các hoạt động liên kiết, liên doanh giữa các HTX với HTX và các thành phần kinh tế khác, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và công tác quản lý tài chính kế toán.

- Tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thu nhập tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX, báo cáo BCH, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh để có kiến nghị đề xuất với các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

- Tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương để hướng dẩn, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể đúng hướng và đạt hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao.

4. Ban phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiệm vụ:

Tổ chức các họat động, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến phát triển doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các bộ phận trong cơ quan biên tập bản tin, chuyên mục, Website của Liên minh HTX và DNNQD tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền rộng rãi các ấn phẩm nói trên trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động.

- Vận động, tư vấn hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng khởi sự doanh nghiệp cho các cá thể, tiểu thương, tiểu chủ, các cơ sở kinh tế tư nhân v.v. thành lập các loại hình doanh nghiệp theo đúng pháp luật, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức công tác thi đua khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

- Vận động hướng dẫn, khâu nối các doanh nghiệp, doanh nhân đẩy mạnh các họat động liên kết, liên doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với HTX và các thành phần kinh tế khác, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh, nâng cao cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thu thập tổng hợp ý kiến nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân báo cáo với Ban chấp hành, Ban Thường vụ hiệp hội doanh nghiệp tỉnh để có kiến nghị, đề xuất với cơ quan liên quan xem xét quyết định.

- Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật và đạt kết quả kinh tế - xã hội ngày càng cao.

5. Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp:

- Tổ chức các họat động tư vấn, hướng dẫn xây dựng mô hình HTX kiểu mới, hỗ trợ phát triển cho các HTX, các doanh nghiệp vừa & nhỏ, lập các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lập các dự án vay vốn từ các tổ chức tín dụng ngân hàng, các tổ chức tài chính, vốn ưu đãi của chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

- Tổ chức họat động cung cấp thông tin kinh tế thị trường, khoa học công nghệ, pháp luật kinh doanh, triển lãm giới thiệu sản xuất hàng hóa của các HTX&DN; tổ chức hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến cho các HTX&DNN trên địa bàn tỉnh.

-Vận động, khâu nối, làm đầu mối xúc tiến việc tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế giữa các HTX, giữa các HTX với các thành phần kinh tế khác và ngược lại trên địa bàn trong và ngoài tỉnh nhằm giúp nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ.

- Tổ chức công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế cho cán bộ quản lý và dạy nghề cho người lao động trong các HTX, các doanh nghiệp nhỏ & vừa trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các dịch vụ hỗ trợ phát triển cho các HTX, các doanh nghiệp vừa & nhỏ trong lĩnh vực pháp lý, hợp đồng kinh tế, kế toán tài chính, kiểm toán, tin học và công tác quản lý tài chính trong nội bộ HTX và doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ban quản lý và điều hành Quỹ hỗ trợ phát triển HTX ( theo Quyết định 425/2009/QĐ-UBND ngày 7/3/2009 về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng trị).

- Hội đồng quản lý quỹ 5 thành viên: Đại diện Sở tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, Chi nhánh ngân hàng nhà nước, Chủ tịch Liên minh HTX&DNNNQ tỉnh và giám đốc Quỹ.

- Ban kiểm soát Quỹ gồm 3 thành viên do cán bộ Liên minh HTX&DNNNQ tỉnh hoạt động kiêm nhiệm.

- Ban điều hành quản lý Quỹ gồm: giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và các cán bộ nghiệp vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ, ban kiểm soát, Ban điều hành nghiệp vụ Qũy tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và họat động cuả Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnhtheo Quyết định 429/QĐ-UBND ngày 7/3/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Quảng trị.

III. Phương án nhân sự của từng chức danh

1. Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có 31 vị. Nhiệm kỳ 2009-2014 dự kiến 35 vị.

Ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có 9 vị. Nhiệm kỳ 2009-2014 dự kiến 11 vị.

Ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có 5 vị. Nhiệm kỳ 2009-2014 dự kiến 5 vị. Trong đó có 1 chuyên trách.

Chủ tịch Liên minh HTX&DNNQD tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có 1 vị. Nhiệm kỳ 2009-2014 có 1 vị., hoạt động chuyên trách.

Phó chủ tịch Liên minh HTX&DNNQD tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 có 1 vị. Nhiệm kỳ 2009-2014 dự kiến 3 vị.

2. Ban Chấp hành hiệp hội doanh nghiệp nhỏ & vừa nhiệm kỳ 2006-2011có 25, nhiệm kỳ đến 39 vị.

Ban Thường vụ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có 7 vị. Nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến 11 vị.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có 1 vị hoạt động kiêm nhiệm

Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 3 vị; trong đó có 01 chuyên trách. Nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến 6 vị, trong đó có 01 Phó chủ tịch chuyên trách.

Ban kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có 3 vị. Nhiệm kỳ 2011-2016 dự kiến 5 vị, trong đó có 1 chuyên trách.

3. Văn phòng Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ &vừa tỉnh hiện tại có 3 người ( Kế toán, văn thư thủ quỹ, lái xe), thời gian tới đề nghị 5 người.

3.1 Chánh văn phòng: 01 người, nhiệm vụ phụ trách chung công tác văn phòng và quản lý nhân sự của cơ quan; lập chương trình kế hoạch họat động của Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh theo tháng, quý, năm để thông qua Ban chấp hành, ban thường vụ Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Lập chương trình công tác tuần của cơ quan thường trực, Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; tổ chức thu thập, tổng hợp tình hình hoạt động, phát triển kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ & vừa trên địa bàn tỉnh, tình hình hoạt động của các chi nhánh, chi hội thành viên để lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và cả nhiệm kỳ; thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Liên minh HTX tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; theo dõi, quản lý hồ sơ cán bộ và quản lý nhân sự của cơ quan.

3.2 Chuyên viên tổng hợp: 01 người

Nhiệm vụ, giúp chánh văn phòng thu thập, tổng hợp lập báo cáo tình hình họat động của cơ quan Liên minh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; phối hợp với các bộ phận biên tập bản tin, trang Website, chuyên mục kinh tế tập thể và doanh nghiệp phục vụ cho nội bộ hệ thống Liên minh HTX và doanh nghịêp.

3.3 Cán bộ kế toán cơ quan: 01 người

Nhiệm vụ, giúp chánh văn phòng thực hiện công tác quản trị hành chính, quản lý tài chính, tài sản của cơ quan Liên minh HTX, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

3.4 Cán bộ văn thư lưu trữ, thủ quỹ, tạp vụ: 01 người ( hợp đồng dài hạn)

Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ và các họat động tạp vụ của cơ quan.

3.5. Lái xe: 01 người ( đã biên chế từ trước) nhiệm vụ lái xe phục vụ đi lại công tác của cơ quan và tham gia một số công việc tạp vụ khác của cơ quan.

4. Ban kiểm tra: Hiện đang hoạt động kiêm nhiệm, thời gian tới đề nghị bố trí 02 chuyên trách: 01 chuyên trách công tác kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, 01 chuyên trách công tác kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ &vừa tỉnh.

4.1 Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh 5 vị trong đó 4 vị kiêm nhiệm và 01 vị chuyên trách làm Trưởng ban kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và quy chế họat động của Ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh.

4.2 Ban kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: 5 vị trong đó 4 vị kiêm nhiệm và 01 chuyên trách làm Trưởng Ban, thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và quy chế hoạt động của Ban kiểm tra Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

5. Ban phong trào HTX:

Hiện có 3 người, thời gian tới giữ nguyên 3 người

5.1 Trưởng ban: Phụ trách chung phong trào kinh tế tập thể, tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX; vận động, hướng dẫn, khâu nối các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX đẩy mạnh các hoạt động Liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, nâng cao chất lượng họat động sản xuất kinh doanh dịch vụ và công tác quản lý tài chính kế toán; chỉ đạo xây dựng HTX điển hình tiên tiến; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công tác thi đua khen thưởng trong khu vực kinh tế tập thể.

5.2. 01 Chuyên viên theo dõi phong trào Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX khu vực nông nghiệp: nhiện vụ giúp trưởng Ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban trong khu vực nông nghiệp.

5.3. 01 Chuyên viên theo dõi phong trào Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX khu vực phi nông nghiệp: nhiệm vụ giúp Trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban trong khu vực phi nông nghiệp.

6. Ban phát triển doanh nghiệp nhỏ& vừa:

Hiện tại có 3 người thời gian tới giữ nguyên 3 người.

6.1 Trưởng Ban phụ trách chung phong trào phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến, hướng dẫn phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; vận động, hướng dẫn khâu nối các doanh nghiệp đẩy mạnh các họat động liên doanh, liên két, hợp tác kinh tế giữa các Doanh nghiệp với nhau và thành phần kinh tế khác, nâng cao khả năng cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế; chỉ đạo xây dựng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuât sắc.

6.2. 01 Chuyên viên theo dõi tình hình họat động và phát triển doanh nghiệp nhỏ &vừa khu vực sản xuất chế biến, nhiệm vụ giúp trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban trong khu vực sản xuất chế biến.

6.3. 01 Chuyên viên theo dõi tình hình hoạt động và phát triển doanh nghiệp nhỏ &vừa khu vực dịch vụ, nhiệm vụ giúp trưởng ban tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban trong khu vực dịch vụ.

7. Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX&DN tỉnh: (Theo Quyết định 2135/2004/QĐ-UB ngày 9/11/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập trung tậm, tư vấn, hỗ trợ HTX&DNNQD tỉnh).

Hiện có 4 người (01 kiêm nhiệm và 3 chuyên trách) trong thời gian tới đề nghị 5 người.

7.1. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động Trung tâm thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo đúng Quyết định số 3153/QĐ-UBND ngày 9/11/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ HTX và Doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh.

7.2. Phó giám đốc trung tâm: 01 người hoạt động chuyên trách, có nhiệm vụ giúp giám đốc tổ chức thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, trực tiếp phụ trách nhiệm vụ dạy nghề cho khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp.

7.3. 01 Chuyên viên thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp, thành lập Tổ Hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp; lập kế hoạch dự án, đề án phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ, vay vốn ngân hàng từ các nguồn vốn tài chính tín dụng, các nguồn vốn hỗ trợ của các tổ chức tài chính và các tổ chức quốc tế; tổ chức các họat động dạy nghề cho xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp nhỏ & vừa.

7.4. 01 Chuyên viên thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp xây dựng, vận hành, quản lý trang Website của Liên minh HTX&DN tỉnh, cung cấp thông tin kinh tế, thị trường, khoa học công nghệ, pháp luật kinh donah, xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương hiệu, hội thảo tham quan học tập kinh nghiệm, ứng dụng tin học, phát triển thương mại điện tử, vận động, khâu nối, làm đầu mối xúc tiến việc tổ chức liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý kinh tế, pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp.

7.5. 01 Chuyên viên trực tiếp làm kế toán của Trung tâm, đồng thời thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp lĩnh vực kế toán tài chính, kiểm toán, hợp đồng kinh tế của các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và doanh nghiệp nhỏ & vừa.

Ngoài ra tùy theo sự phát triển, nhu cầu công việc và khả năng tài chính của Trung tâm, Ban thường trực Liên minh HTX&DN tỉnh quyết định xem xét và phê duyệt kế hoạch hợp đồng lao động theo Luật lao động.

8. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh ( thành lập mới)

8.1 Hội đồng quản lý Quỹ có 5 thành viên hoạt động kiêm nhiệm gồm Chủ tịch Liên minh HTX &DN tỉnh, đại diện Sở Tài chính, Sở kế hoạch và đầu tư, Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh, giám đốc Quỹ do chủ tịch Liên minh HTX&DN tỉnh làm chủ tịch hội đồng.

8.2 Ban kiểm soát Quỹ có 3 thành viên do cán bộ Liên minh HTX&DN tỉnh họat động kiêm nhiệm

8.3 Ban điều hành nghiệp vụ Quỹ hoạt động chuyên trách có 6 người.

Giám đốc quỹ: 01 người

Phó giám đốc quỹ: 01 người

Kế toán trưởng: 01 người

Bộ phận nghiệp vụ: 03 người ( 02 cán bộ tín dụng và 01 kho quỹ).

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ, giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng, bộ phận nghiệp vụ hoạt động tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 7/3/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh Quảng Trị.

PHẦN THỨ TƯ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Để tổ chức Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ&vừa tỉnh thực sự trở thành một tổ chức cầu nối, tư vấn, hướng dẫn, trợ giúp cho các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX và các doanh nghiệp nhỏ&vừa trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạt được hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao, đòi hỏi tổ chức Liên minh HTX và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ&vừa tỉnh phải được củng cố, kiện toàn đủ mạnh, gắn liền với việc không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả, có tác dụng thúc đẩy kinh tế tập thể và kinh tế doanh nghiệp dân doanh phát triển đúng hướng, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng quê hương Quảng Trị sớm giàu mạnh, văn minh.

Kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét thống nhất phương án tổ chức cán bộ biên chế để Liên minh Hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh tổ chức thực hiện.


                                                                 TM/BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                               CHỦ TỊCH

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Sở Nội vụ;

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;

            - Lưu VT.

                                                                               Ngô Thanh Nghị

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 56
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606