Trang chủ  Hoạt động LM HTX và thành viên
BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH KHÓA III Nhiệm kỳ 2009 - 2014
Đăng ngày: (28-01-2010); Số lượt đọc: 101
Đồng chí Ngô Thanh Nghị - Chủ tịch: chịu trách nhiệm điều hành chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, phụ trách công tác tổ chức, công tác đối nội, đối ngoại, công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên

I. THƯỜNG TRỰC LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Đồng chí Ngô Thanh Nghị - Chủ tịch Liên minh HTX&DN tỉnh: chịu trách nhiệm điều hành chung, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, phụ trách công tác tổ chức, công tác đối nội, đối ngoại, công tác đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên, công tác tham vấn đề xuất cơ chế, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể với các cơ quan có thẩm quyền, phụ trách Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh và các chương trình, dự án hỗ trợ kinh tế tập thể, chủ tài khoản của Liên minh HTX tỉnh; chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành (BCH), Ban Thường Vụ (BTV), Thường trực Liên minh HTX tỉnh (trường hợp Chủ tịch đi vắng thì ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch chủ trì).

2. Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch Thường trực: giúp Chủ tịch tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết BCH, các chủ trương, kế hoạch của BTV Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW và tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ HTX và DN tỉnh; được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ủy quyền ký thay chủ tài khoản của Liên minh HTX tỉnh trong các khoản chi thường xuyên. Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo  sự phân công của BTV Liên minh HTX tỉnh.

3. Đồng chí Lê Như Cũng - Phó Chủ tịch:  phụ trách kinh tế tập thể và Trưởng Ban kiểm soát Quỹ hỗ trợ HTX tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh: Chủ động lập kế hoạch tác nghiệp triển khai chương trình công tác trọng tâm của Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh, triển khai chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết BCH, các chủ trương, kế hoạch của Ban Thường Vụ Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể. Trực tiếp làm Trưởng Ban phát triển HTX và phụ trách công tác thi đua khen thưởng khu vực kinh tế tập thể và hệ thống tổ chức Liên minh HTX tỉnh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh theo đúng Điều lệ Liên minh HTX tỉnh và quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh. Phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công của BTV Liên minh HTX tỉnh.

4. Đồng chí Cáp Kim Thánh - Phó Chủ tịch: phụ trách khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thay mặt Liên minh HTX tỉnh và Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo trợ các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Chủ động lập kế hoạch tác nghiệp triển khai các chương trình hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của BCH, các chủ trương, kế hoạch của Ban Thường Vụ Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trực tiếp làm Trưởng Ban phát triển doanh nghiệp và Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; phụ trách công tác thi đua khen thưởng khu vực doanh nghiệp và hệ thống tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh. Phụ trách các đơn vị hoạt động kinh tế của Liên minh HTX & DN tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã theo sự phân công của BTV Liên minh HTX tỉnh.

II. CÁC ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ LIÊN MINH HTX TỈNH:

5. Đồng chí Lê Quốc Khánh - Ủy viên BTV Liên minh HTX tỉnh (hoạt động chuyên trách):  trực tiếp làm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, điều hành toàn bộ hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh theo đúng Điều lệ, quy chế hoạt động, quy chế quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động của một số chương trình, dự án hỗ trợ cho Liên minh HTX và DN tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

6. Đồng chí Nguyễn Đức Thuấn - Ủy viên Ban Thường Vụ Liên minh HTX tỉnh, Phó Ban phát triển HTX: giúp Trưởng Ban phát triển HTX tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Liên minh HTX tỉnh theo đúng Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết của BCH, các chủ trương, kế hoạch của BTV Liên minh HTX tỉnh; các chủ trương, chính sách của TW, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; chủ trì phối hợp các phòng, ban của liên minh HTX tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm, 5 năm và triển khai thực thi các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. Phụ trách bản tin và chuyên mục của Liên minh HTX và DN tỉnh; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

7. Đồng chí Vũ Thị Thu Hồng, Ủy viên Ban Thường Vụ Liên minh HTX tỉnh (hoạt động chuyên trách): Chánh Văn phòng kiêm kế toán trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh: trực tiếp tổ chức công tác quản trị hành chính phục vụ cho các hoạt động Liên minh HTX tỉnh; xây dựng, tổng hợp chương trình kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của cơ quan Liên minh HTX tỉnh, tổ chức công tác kế toán và quản lý tài chính của Liên minh HTX tỉnh.

8. Đồng chí Trần Văn Thu - Ủy viên BTV Liên minh HTX tỉnh (hoạt động kiêm nhiệm): trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách biện pháp hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

9. Đồng chí Mai Văn Phụng - Ủy viên BTV Liên minh HTX tỉnh (hoạt động kiêm nhiệm): Trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các hội viên nông dân là xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; chủ trì phối hợp, huy động lồng ghép các nguồn lực để triển khai dạy nghề và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và khoa học công nghệ mới cho nông dân là xã viên, người lao động trong khu vực kinh tế tập thể; phụ trách theo dõi, chỉ đạo các hoạt động của Liên minh HTX tại một số địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

10. Đồng chí Nguyễn Triển - Ủy viên BTV Liên minh HTX tỉnh (hoạt động kiêm nhiệm): Trực tiếp quản lý, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động các Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường trên địa bàn huyện; phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể  và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; chủ trì phối hợp, huy động, lồng ghép các nguồn lực trên địa bàn huyện để trợ giúp cho kinh tế tập thể; trực tiếp làm Trưởng Ban đại diện Chi nhánh Liên minh HTX huyện Hải Lăng.

11. Đồng chí Hàn Bữu Trường - Ủy viên BTV Liên minh HTX tỉnh (hoạt động kiêm nhiệm): Trực tiếp theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động các Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) trên địa bàn tỉnh, phát hiện, đề xuất các cơ chế, chính sách, biện pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển và củng cố, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ TDND; chủ trì, phối hợp, khâu nối, tổ chức liên kết, hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh trong quá trình hoạt động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị phần và khách hàng. Trực tiếp làm Trưởng Ban đại diện Chi nhánh Liên minh Quỹ tín dụng nhân dân.

File đính kèm:
Tin khác
 
VĂN BẢN MỚI
Thông báo
Website liên kết
Thăm dò dư luận
Đánh giá của bạn về website này


Thống kê truy cập
trực tuyến 96
ngày hôm nay 1
ngày hôm qua 10
tuần này 17
tất cả 606